โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  ยุพราชศิลปิน      ระดับชั้น  : ม. 1,2,3
ครูที่ปรึกษา : นางสาวธีรนุช ผุดสวัสดิ์
สถานที่เรียน :  อาคาร6 ชั้น2 วันที่ 4 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 13:30:02 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 53547
 ด.ญ.บุญฐิตา    ขาวสะอาด
1/12  
2 53334
 ด.ญ.ปวริศา    คันใจ
1/12  
3 53367
 ด.ญ.ปุญญิศา    สดใส
1/8  
4 53331
 ด.ญ.คณิศร    วรรณศรี
1/4  
5 53328
 ด.ญ.คีตภัทร    อินตา
1/4  
6 52995
 เด็กหญิงรุจาภา    เป็งกาสิทธิ์
2/4  
7 52833
 เด็กหญิงวาณิชการ    ใหม่อารินทร์
2/9  
8 52653
 เด็กหญิงอาทิตยา    ธีโรภาส
2/9  
9 52768
 เด็กหญิงศุภาพิชญ์    แดงตันกี
2/7  
10 52991
 เด็กหญิงทอสิริ    จงกิจวัฒนา
2/6  
11 52981
 เด็กชายภูมิรพี    ภูมิอมร
2/6  
12 52994
 เด็กหญิงอนัญญา    มาลิเสน
2/5  
13 51775
 เด็กหญิงทิพย์ญาณสิริ    มรกตวิจิตรการ
3/1  
14 52254
 เด็กหญิงนันท์นภัส    กลิ่นจันทร์
3/3  
15 52071
 เด็กหญิงกนิษฐ์นิตา    คำแปง
3/6  
16 52177
 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์    บุรีคำ
3/3  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 16 คน