โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  นักธุรกิจรุ่นเยาว์      ระดับชั้น  : ม. 4
ครูที่ปรึกษา : ครูมัลลิกา ถิราวัตร
สถานที่เรียน :   วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2565 20:45:57 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 53637
 น.ส.ชูติมณฑน์    อภัยภักดี
4/7  
2 53921
 น.ส.ศรีจิรา    ศรีธีระจิตต์
4/7  
3 54006
 น.ส.ฐิติชญา    ใจมา
4/7  
4 51431
 นายสราวุฒิ    กองสิน
4/11  
5 51486
 นายธฤษณุ    วงษ์เทพ
4/11  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 5 คน