โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  ชุมนุมอาเซียน      ระดับชั้น  : ม. 4,5,6
ครูที่ปรึกษา : ครูสุภารัตน์ คากิซากิ
สถานที่เรียน :  ศูนย์อาเซียนศึกษา อาคารเรือนแก้ว วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2565 19:17:31 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 51539
 น.ส.ณัฐมน    บุญฟู
4/14  
2 51202
 น.ส.พิมพ์ชนก    นุตละ
4/14  
3 53603
 น.ส.สวิชญา    เรืองฤทธิ์
4/12  
4 53589
 นายชวัลวิทย์    ชัยยาศรี
4/12  
5 51514
 นายกิตติพงษ์    สิทธิกิจ
4/12  
6 51413
 นายยุทธวีร์    นาคำ
4/12  
7 50933
 นายกฤชรัช    ทองพานเหล็ก
4/12  
8 53281
 นางสาวชลธิชา    อินแสง
5/15  
9 53280
 นางสาวสิริรัตน์    แปงจันเขียว
5/15  
10 53267
 นางสาวภัทราวดี    ปวนคำ
5/15  
11 53264
 นางสาวณัฐธิดา    นิติรัช
5/15  
12 52705
 นางสาววริศรา    เสนาชัยบาล
5/15  
13 50642
 นางสาวรัฐนันท์    ทองสิริ
5/3  
14 50502
 นางสาวณัฐชญา    เศรษฐีธาดา
5/3  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 14 คน