โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  กิจกรรม Crossword Puzzle มหาสนุก      ระดับชั้น  : ม. 4,5,6
ครูที่ปรึกษา : ครูธนิต วงค์ทอง
สถานที่เรียน :  ห้องพักครูภาษาอังกฤษ อาคาร 226 วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2565 20:02:34 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 53675
 น.ส.ธัญญารักษ์    ตูเปี่ยง
4/17  
2 50938
 นายธีรฉัตร    สืบสวน
4/8  
3 51155
 น.ส.ชนาพร    สายทอง
4/10  
4 51339
 น.ส.พรชนก    เชียงพรหม
4/11  
5 51648
 น.ส.กุลธิดา    นาธรรมเจริญ
4/11  
6 51647
 น.ส.อโณชา    ผิวทองงาม
4/13  
7 50929
 นายธเนศ    โรจน์ฤดากร
4/14  
8 53782
 น.ส.พิชญา    พูดซื่อ
4/14  
9 53588
 น.ส.ปุญญวรี    ศรีจอมทอง
4/17  
10 53845
 น.ส.กนกพิชญ์    มิตรสาธิต
4/5  
11 51615
 นายนราวิชญ์    คำไฝ
4/5  
12 50582
 นางสาวปรัชญาภา    ทรัพย์มี
5/14  
13 52659
 นางสาวธนัชพร    โนจิต
5/1  
14 52683
 นางสาววรัชยา    สายสืบ
5/1  
15 50471
 นางสาวอภิชณัฎฐ์    เขตสุวรรณ์
5/7  
16 50550
 นางสาวมณฑกานต์    จิวเจริญ
5/7  
17 53128
 นายธานัท    ทองละมัย
5/10  
18 50503
 นายภคพล    ก้อนแก้ว
5/11  
19 50115
 นางสาวชญาฎา    พิมพ์ทรัพย์
5/12  
20 50203
 นางสาวภัทรวดี    พรมพิลา
5/12  
21 52562
 นางสาววสมล    เกษา
5/1  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 21 คน