โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  จิตอาสาพัฒนาชีวิต      ระดับชั้น  : ม. 4
ครูที่ปรึกษา : ครูมนู กันทะวงค์
สถานที่เรียน :  โดมอาคาร 2 วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2565 20:00:51 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 51068
 นายวงศ์วรรธน์    พงค์จินะ
4/2  
2 51257
 น.ส.อชิรญาณ์    โยธามาตย์
4/14  
3 51612
 น.ส.อนุรดี    แสงตัน
4/7  
4 51295
 น.ส.ณัฐณิชา    คำหอม
4/7  
5 51241
 นายธีราวินท์    ปิ่นทอง
4/7  
6 51190
 น.ส.ณฐพร    วรรณสวน
4/7  
7 53874
 น.ส.พลอยไพลิน    จันทร์หอม
4/2  
8 53854
 น.ส.ชนันธร    สายน้ำเย็น
4/2  
9 51679
 นายสัภยา    ขัติรัตน์
4/2  
10 51568
 น.ส.ศุกลภัทร    ด่านประเสริฐชัย
4/14  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 10 คน