โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  ยุวประชาสัมพันธ์ ม.ต้น      ระดับชั้น  : ม. 1,2,3
ครูที่ปรึกษา : ครูดิสกร นินนาทโยธิน, ครูอรวรรณ วัดดิ้งแฮม
สถานที่เรียน :  ห้องประชาสัมพันธ์ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2565 18:46:27 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 53401
 ด.ญ.จรสจันทร์    คำพิมพ์
1/15  
2 54074
 ด.ญ.ภิญญาพัชญ์    ปัญญา
1/8  
3 53380
 ด.ญ.ญานภัทร    พันธ์ศรี
1/8  
4 53362
 ด.ญ.เหวินยี    ลี
1/8  
5 54049
 ด.ญ.ณิชชา    ศิริธร
1/6  
6 53452
 ด.ญ.สุตาภัทร    คงประชา
1/5  
7 52831
 เด็กหญิงวิภาวี    แพใหญ่
2/14  
8 52690
 เด็กหญิงภาวศุทธิ    ดอกไม้
2/14  
9 52792
 เด็กหญิงณิชา    ชมไพศาล
2/11  
10 52691
 เด็กหญิงกรกนก    กัลมาพิจิตร
2/11  
11 52778
 เด็กหญิงธัญสินี    นนท์ตา
2/10  
12 52605
 เด็กหญิงวิชาภัสสร์    อนนต์ธนัทกุล
2/10  
13 53181
 เด็กหญิงกัญจ์ชญาน์    วิกัน
2/8  
14 52805
 เด็กหญิงจีรณา    ประสงค์เงิน
2/8  
15 53297
 เด็กชายชวภณ    อุดมศรี
2/6  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 15 คน