โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเชียงใหม่
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม   :  นาฏศิลป์      ระดับชั้น  : ม. 4,5,6
ครูที่ปรึกษา : ครูพรอุมา วงษ์สวรรค์ ,ครูวรินธร ชัยเนตร
สถานที่เรียน :  ห้องนาฏศิลป์ 713 วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2565 19:36:35 น.
ลำดับที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ชั้น ลายมือชื่อ
1 51559
 น.ส.พิชชนันต์    อันติมานนท์
4/14  
2 51362
 น.ส.นันท์นภัส    ลุงทุน
4/14  
3 51350
 น.ส.พิชญาภา    ศรีใจ
4/14  
4 53594
 น.ส.วิลาสินี    สายนำพล
4/13  
5 51341
 น.ส.อริสา    สุริยะ
4/13  
6 51310
 น.ส.สโรชา    ปินตา
4/13  
7 51174
 นายธนภัทร    เมืองใจ
4/13  
8 51343
 น.ส.ณัฐพร    ชัยพฤกษ์
4/12  
9 51133
 น.ส.แพงพลอย    เพ็ชรทา
4/12  
10 50945
 น.ส.สุวรรณา    จำปามณี
4/12  
11 50637
 นางสาวจณิสตา    ใจยะวัง
5/14  
12 50335
 นางสาวภัทรวดี    แสงคง
5/14  
13 50080
 นางสาวลักขณา    ทิพย์ศิริ
5/13  
14 50046
 นางสาวจิรภิชชา    ดวงบาล
5/13  
15 50059
 นางสาวธัญรสา    จิตตปัญญา
5/12  
16 52527
 นางสาวณัฐชยา    บุญทวี
5/7  
จำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 16 คน