สื่อวีดิทัศน์การสอน :: สรุป บทเรียนที่ 2 ผังงาน Flowchart ::

——————————————————————————————————————————

การเขียนผังงาน 1
          ผังงาน Flowchart เป็นผังงานที่แสดงให้เห็นถึงแนวคิด และขั้นตอนการทำงานของโปรแกรม
อีกทั้งยังช่วยให้มองเห็นภาพรวมของโปรแกรมทำให้เขียนโปรแกรมได้ง่ายขึ้น การเขียน Flowchart
นั้นจะใช้สัญลักษณ์ต่าง ๆ แทนคำอธิบายและกระบวนการทำงานของโปรแกรมในแต่ละส่วนตั้งแต่เริ่มแรก
จนถึงสิ้นสุดการทำงานของโปรแกรม เพื่อให้ผู้พัฒนาโปรแกรมได้เข้าใจแนวคิด และการทำงานที่ชัดเจนมากที่สุด

——————————————————————————————————————————

สัญลักษณ์ผังงาน Flowchart 1
          การเขียนผังงาน Flowchart นั้นได้มีการกำหนดสัญลักษณ์ที่ใช้งานให้เป็นสากล และเป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยการกำหนดมาตรฐานนี้ได้ถูกกำหนดตามแบบของ ANSI (American National Standards Institute) และ ISO (International Standard Organization) เพื่อสื่อความหมาย และให้เกิดความเข้าใจในสัญลักษณ์ที่ใช้ในการเขียนผังงาน Flowchart ทั่วโลก โดยสัญลักษณ์ต่าง ๆ นั้น สามารถแบ่งออกได้เป็นหลายสัญลักษณ์

สัญลักษณ์
ความหมายและการใช้งาน

Terminal
ใช้เริ่มต้นและสิ้นสุดการทำงานของโปรแกรม

Process
ใช้ประมวลผลการทำงานของโปรแกรม

Decision
เพื่อกำหนดทางเลือก หรือตัดสินใจการทำงานของโปรแกรม

Document
ใช้เพื่อแสดงผลลัพธ์ออกทางเครื่องพิมพ์ (Printer)

Input
ใช้เพื่อรับหรือแสดงผลโดยไม่กำหนดชนิดของอุปกรณ์ใน
การทำงาน

Manual input
ใช้เพื่อรับข้อมูลเข้ามาในระบบ เช่น ค่าของตัวแปร

Display
ใช้เพื่อแสดงผลลัพธ์ออกทางจอภาพ (Monitor)

On-Page Reference
ใช้เพื่อเชื่อมต่อการทำงานจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง

Off-Page Reference
ใช้เพื่อเชื่อมต่อผังงานที่มีความยาวมากกว่า 
1 หน้า ให้สามารถเชื่อมโยงกันได้

Connector
ใช้เชื่อมต่อระหว่างสัญลักษณ์หนึ่งไปยังอีกสัญลักษณ์หนึ่ง เพื่อให้ทราบการไหลและทิศทางของข้อมูล

——————————————————————————————————————————

ประเภทของผังงาน Flowchart นั้น สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ 1
          1. ผังงานระบบ (System Flowchart) 
          2. ผังงานโปรแกรม (Program Flowchart) 

——————————————————————————————————————————

หลักการเขียนผังงาน Flowchart 1
          1. เลือกใช้สัญลักษณ์เพื่อสื่อความหมายให้ถูกต้อง เช่น การกำหนดค่าตัวแปรให้เลือกใช้กรอบสี่เหลี่ยมผืนผ้า การตรวจสอบเงื่อนไขเพื่อตัดสินใจด้วยคำสั่ง if ให้เลือกใช้สี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด เป็นต้น 
          2. ใช้ลูกศรกำหนดการทำงานของโปรแกรมจากบนลงล่าง จากซ้ายไปขวา โดยเรียงลำดับ
การทำงานของคำสั่ง ไม่ควรสลับการทำงานกัน 
          3. ผังงานทุกผังงานนั้นต้องมีลูกศรเข้าและออก ยกเว้นจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดการทำงานเท่านั้น 
          4. ลูกศรทุกตัวต้องออกจากผังงานและชี้ที่ผังงานเสมอ 
          5. คำอธิบายภายในผังงานควรสั้น ๆ และเข้าใจง่าย 
          6. ไม่ควรใช้ลูกศรชี้ไกลเกินไป หากจำเป็นให้ใช้การเชื่อมต่อแทน

——————————————————————————————————————————

ลักษณะโครงสร้างของผังงาน Flowchart 1
          การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาซี เป็นการเขียนโปรแกรมแบบมีโครงสร้าง (Stucture Programming) จะประกอบด้วยโครงสร้างพื้นฐาน 3 รูปแบบต่อไปนี้คือ
                    1. การทำงานแบบตามลำดับ (Sequence) 
                    2. การเลือกกระทำตามเงื่อนไข (Decision)
                    3. การทำซ้ำ (Loop) 

——————————————————————————————————————————

ประโยชน์ของผังงาน Flowchart 1
          1. ทำให้มองเห็นภาพของระบบและโปรแกรมได้ทั้งหมด และใช้เวลาในการเข้าใจการทำงานได้เร็วขึ้น 
          2. การเขียนผังงานใช้สัญลักษณ์เป็นสากล สามารถนำไปเขียนและสื่อความหมาย ความเข้าใจได้ทุกภาษา 
          3. ทำให้ตรวจพบข้อผิดพลาดได้ง่าย และสามารถแก้ไขจุดผิดพลาดได้อย่างรวดเร็ว 
          4. หากมีการขยายงานต่อจากผังงานเดิมก็สามารถเพิ่มเติมได้ โดยอาศัยได้ดูผังงานเดิมประกอบ
จะทำให้เข้าใจได้รวดเร็วกว่าการดูรายละเอียดจากโปรแกรม หรือระบบงานเดิม

——————————————————————————————————————————