1. นักเรียนสามารถอธิบายความรู้เกี่ยวกับผังงาน Flowchart ได้อย่างถูกต้อง

     2. นักเรียนสามารถปฏิบัติการเขียนผังงาน Flowchart ได้อย่างถูกต้อง


     3. นักเรียนมีความตั้งใจ มีความรับผิดชอบ ให้ความร่วมมือในการทำงานที่ได้รับมอบหมาย และมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้เรื่องการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาซี
——————————————————————————————————————————