สื่อวีดิทัศน์การสอน เรื่อง :: ประเภทของผังงาน Flowchart ::

————————————————————————————————————————————

ประเภทของผังงาน Flowchart นั้น สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ
        1. ผังงานระบบ (System Flowchart)
        2. ผังงานโปรแกรม (Program Flowchart)

——————————————————————————————————————————

        1. ผังงานระบบ (System Flowchart) นั้นจะแสดงให้เห็นถึง ขั้นตอนการทำงานในระบบหนึ่ง ๆ แบบเป็นภาพกว้างของระบบ โดยไม่ได้เจาะลึกให้เห็นว่าแต่ละระบบย่อยนั้นมีการทำงานอย่างไร ส่วนใหญ่แล้ว
จะแสดงให้เห็นเพียงจุดเริ่มต้นการทำงาน ลักษณะการทำงานระบบใหญ่ ๆ ว่ามีการประมวลผลอย่างไร แล้ว
จะทำให้เกิดผลลัพธ์อย่างไร และข้อมูลนั้นถูกจัดเก็บไว้ที่ไหน ดังภาพที่ 1ภาพที่ 1 ตัวอย่างผังงานระบบ (System Flowchart)
——————————————————————————————————————————

        2. ผังงานโปรแกรม (Program Flowchart) นั้นจะแสดงให้เห็นถึงลำดับขั้นตอนในการทำงานของโปรแกรมตั้งแต่การรับข้อมูล การประมวลผล รวมถึงผลลัพธ์ของการทำงานในแต่ละขั้นตอนจึงทำให้นักพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สามารถนาเอาขั้นตอนดังกล่าวไปเขียนโปรแกรมได้สะดวกมากขึ้น ดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 ตัวอย่างของผังงานโปรแกรม (Program Flowchart)

(แหล่งข้อมูล...  คู่มือเรียนเขียนโปรแกรมภาษา C ฉบับสมบูรณ์ / กิตินันท์ พลสวัสดิ์)

———————————————————————————————————————————