การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาซี เป็นการเขียนโปรแกรมแบบมีโครงสร้าง (Stucture Programming) จะประกอบด้วยโครงสร้างพื้นฐาน 3 รูปแบบต่อไปนี้คือ

1.
 การทำงานแบบตามลำดับ (Sequence)
2.
 การเลือกกระทำตามเงื่อนไข (Decision)
3.
 การทำซ้ำ (Loop)

(แหล่งข้อมูล...  คู่มือเรียนเขียนโปรแกรมภาษา C ฉบับสมบูรณ์ / กิตินันท์ พลสวัสดิ์)

——————————————————————————————————————————

สื่อวีดิทัศน์การสอน เรื่อง :: การทำงานแบบตามลำดับ (Sequence) ::

——————————————————————————————————————————

1. การทำงานแบบตามลำดับ (Sequence) 1
        เป็นรูปแบบการเขียนโปรแกรมที่ง่ายที่สุด และไม่มีความซับซ้อน มีลำดับการทำงานจากบนลงล่าง
มีการทำงานทีละคำสั่งจนจบการทำงาน ซึ่งมีรูปแบบการทำงานดังรูปที่ 1


รูปที่ 1 การทำงานแบบตามลำดับ (Sequence)

          โครงสร้างลักษณะนี้เป็นโครงสร้างพื้นฐานของผังงาน และเป็นลักษณะขั้นตอนการทำงานที่พบมากที่สุด คือ ทำงานทีละขั้นตอนตามลำดับ
     ——————————————————————————————————————————
        ตัวอย่างที่ 1 การเขียนและอธิบายการทำงานของ Flowchart แบบตามลำดับดังนี้

        อธิบายการทำงานของ Flowchart ได้ดังนี้
                1. เริ่มการทำงานของโปรแกรม โดยกำหนดค่าตัวแปร A และ B มีค่าเท่ากับ 5 และ 3
        ตามลำดับ
                2. กำหนดตัวแปร A มีค่าเท่ากับ A+B จบการทำงานของโปรแกรม


        จาก Flowchart สามารถเขียนโค้ดโปรแกรมดังต่อไปนี้

บรรทัดที่
โค้ดโปรแกรม
1
2
3
4
5
6
7
8
#include <stdio.h>
void main()
{
        int A, B;
        A=5;
        B=5;
        A=A+B;
}

     ——————————————————————————————————————————

        ตัวอย่างที่ 2 การเขียนและอธิบายการทำงานของ Flowchart แบบตามลำดับดังนี้

        อธิบายการทำงานของ Flowchart ได้ดังนี้
                1. เริ่มการทำงานของโปรแกรม โดยกำหนดค่าตัวแปร A และ B มีค่าเท่ากับ 10
         และ 2 ตามลำดับ
                2. กำหนดให้ค่าตัวแปร A มีค่าเท่ากับ A-B
                3. แสดงค่าตัวแปร A ทางจอภาพ จบการทำงานของโปรแกรม


        จาก Flowchart สามารถเขียนโค๊ดโปรแกรมดังต่อไปนี้   

บรรทัดที่
โค้ดโปรแกรม
1
2
3
4
5
6
7
8
#include <stdio.h>
void main()
{
        int A, B;
        A=10;
        B=2;
        A=A-B;
}

     ——————————————————————————————————————————