สื่อวีดิทัศน์การสอน เรื่อง :: การเขียนผังงาน Flowchart ::

——————————————————————————————————————————

          ในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขึ้นมาสักโปรแกรมนั้น ผู้เขียนโปรแกรมหรือโปรแกรมเมอร์จะต้องทราบขั้นตอนการทำงานของโปรแกรม และแนวคิดของการเขียนโปรแกรมงานนั้น ๆ ก่อนที่จะลงมือเขียนโปรแกรม เพี่อจะได้ทราบถึงการทำงานและลำดับขั้นตอนอย่างถูกต้อง ผังงาน Flowchart เป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะช่วยทำให้ผู้เขียนโปรแกรมได้เข้าใจสิ่งต่าง ๆ ทั้งหมดก่อนลงมือเขียนจริง เพราะหากผู้เขียนโปรแกรมได้เข้าใจทุกสิ่งจากผังงาน Flowchart เรียบร้อยแล้วก็จะทำให้การใช้ระยะเวลาในการเขียนโปรแกรมนั้นน้อยลง
อีกด้วย
          ผังงาน Flowchart เป็นผังงานที่แสดงให้เห็นถึงแนวคิด และขั้นตอนการทำงานของโปรแกรม
อีกทั้งยังช่วยให้มองเห็นภาพรวมของโปรแกรมทำให้เขียนโปรแกรมได้ง่ายขึ้น การเขียน Flowchart นั้นจะใช้สัญลักษณ์ต่าง ๆ แทนคำอธิบายและกระบวนการทำงานของโปรแกรมในแต่ละส่วนตั้งแต่เริ่มแรก จนถึงสิ้นสุดการทำงานของโปรแกรม เพื่อให้ผู้พัฒนาโปรแกรมได้เข้าใจแนวคิดและการทำงานที่ชัดเจนมากที่สุด

(แหล่งข้อมูล...  คู่มือเรียนเขียนโปรแกรมภาษา C ฉบับสมบูรณ์ / กิตินันท์ พลสวัสดิ์)

——————————————————————————————————————————