——————————————————————————————————————————


          1. การเขียนผังงาน Flowchart
          2. สัญลักษณ์ผังงาน Flowchart
          3. ประเภทของผังงาน
          4. หลักการเขียนผังงาน Flowchart
          5. ลักษณะโครงสร้างของผังงาน
          6. ประโยชน์ของผังงาน

——————————————————————————————————————————

          
ผังงาน (Flowchart) ในทางคอมพิวเตอร์ หมายถึง แผนภาพ (Diagram) หรือ สัญลักษณ์แสดงการอธิบายลำดับขั้นตอนการทำงาน  การแก้ปัญหา หรือการพัฒนาโปรแกรมของคอมพิวเตอร์ โดยใช้สัญลักษณ์ต่าง ๆ ประกอบเข้าด้วยกันและมีทิศทาง แสดงลำดับขั้นตอนการทำงานตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้าย ว่ามีลำดับขั้นตอนการทำงานอย่างไรบ้าง ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก
เพื่อให้เห็นลำดับการทำงานของโปรแกรมทั้งหมดที่ถูกต้องก่อนที่จะเริ่มเขียน Flowchart นั้น ควรที่จะทำ
การศึกษาความรู้เกี่ยวกับผังงาน Flowchart การเขียนผังงาน Flowchart  สัญลักษณ์ผังงาน Flowchart
ประเภทของผังงาน  หลักการเขียนผังงาน Flowchart  ลักษณะโครงสร้างของผังงาน  และประโยชน์ของผังงานให้เข้าใจก่อน เพื่อให้ทราบถึงหลักการและสามารถเขียนผังงาน Flowchart ได้อย่างถูกต้อง

——————————————————————————————————————————