ยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
เรื่อง การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาซี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
——————————————————————————————————————————


ที่มา :: (https://nareshit.com/c-language-online-training/)

          บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาซี สำหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  รายวิชา วิทยาการคำนวณ  1  รหัสวิชา ว 30142   หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 
เรื่อง  การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาซี  ประกอบด้วยบทเรียน 9 บทเรียน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

                    บทเรียนที่ 1 แนะนำภาษาซี                 
                    บทเรียนที่ 2 ผังงาน Flowchart                      
                    บทเรียนที่ 3 การใช้งาน Code::Blocks
                    บทเรียนที่ 4 ชนิดข้อมูลและตัวแปร
                    บทเรียนที่ 5 การแสดงผลบนจอภาพและรับข้อมูลจากคีย์บอร์ด
                    บทเรียนที่ 6 การวนรอบและหยุดการทำงานของโปรแกรม
                    บทเรียนที่ 7 การตรวจสอบเงื่อนไขและเลือกการทำงานของโปรแกรม
                    บทเรียนที่ 8 ฟังก์ชัน (Function)
                    บทเรียนที่ 9 โครงงานคอมพิวเตอร์


          โดยบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแต่ละบทเรียนประกอบด้วยส่วนประกอบ ดังนี้
                    1. จุดประสงค์การเรียนรู้
                    2. แบบทดสอบก่อนเรียน
                    3. เนื้อหาประจำบทเรียน
                    4. วีดิทัศน์
                    5. แบบฝึกหัดประจำบทเรียน
                    6. สรุปเนื้อหาประจำบทเรียน
                    7. เกมทบทวนความรู้ประจำบทเรียน
                    8. แบบทดสอบหลังเรียน


          การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาซี  ในรายวิชา  วิทยาการคำนวณ  1  รหัสวิชา  ว 30142
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  มีการจัดกิจกรรมเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ส่งเสริมกระบวนการคิดวิเคราะห์
คิดสังเคราะห์ของผู้เรียนให้หลากหลายรูปแบบ   และเป็นระบบขั้นตอน   จัดกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้
นักเรียนได้คิดแก้ปัญหา  ซึ่งสอดคล้องกับหลักสูตรมัธยมศึกษาพุทธศักราช   2551  และการพัฒนา
ทักษะของผู้เรียนในยุคศตวรรษที่ 21 โดยการจัดการเรียนการสอนด้วยบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
เรื่อง การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาซี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 นี้ จะช่วยเสริมสร้างนักเรียน
ให้เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง  มีความกระตือรือร้น   ใฝ่รู้  ใฝ่เรียน  และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ในบริบทสังคมแห่งการเรียนรู้ออนไลน์  มีทัศนคติที่ดีต่อการเรียน  สามารถเรียนรู้กับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุข   และเพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนอีกทางหนึ่ง  ทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทาง
ในการพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาซีของนักเรียน ช่วยให้นักเรียนสามารถเขียนโปรแกรมด้วยภาษาซีได้อย่างถูกต้อง เป็นทักษะพื้นฐานที่ดีในการนำไปสู่การเขียนโปรแกรมอื่น ๆ และมีทักษะที่สำคัญ ทั้งทักษะการคิด ทักษะการสื่อสาร กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และทักษะในศตวรรษที่ 21 
ในการค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะ หาความรู้สามารถแก้ปัญหา อย่างเป็นระบบ
และมีประสิทธิภาพต่อไป

——————————————————————————————————————————