ที่มา :: (https://www.krui3.com/content/putchar-puts/)
——————————————————————————————————————————


        1. ประวัติความเป็นมาของภาษาซี
        2. ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมภาษาซี
        3. แนวคิดในการเขียนโปรแกรม
        4. โครงสร้างของภาษาซี
        5. คอมเมนต์ในภาษาซี
        6. กฎการตั้งชื่อ

——————————————————————————————————————————

          ภาษาซีเป็นภาษาที่ใช้งานได้กับเครื่องคอมพิวเตอร์หลายระดับ ตั้งแต่ไมโครคอมพิวเตอร์ไปจนถึงเมนเฟรม  และเป็นภาษาที่มีความยืดหยุ่น สามารถรวบรวมคำสั่งหลาย ๆ คำสั่งเข้าเป็นคำสั่งเดียว ทำให้โค้ดสั้นกะทัดรัด   อีกทั้งมีลักษณะเป็นภาษาโครงสร้างที่เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน โดยเน้นที่ขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมเป็นหลักสำคัญ  ทำให้เข้าใจแนวคิดการพัฒนาโปรแกรมได้เป็นอย่างดี  จึงเหมาะกับผู้ที่เริ่มเขียนโปรแกรมเพื่อฝึกการเขียนโปรแกรมอย่างเป็นขั้นตอน  การแนะนำภาษาซี เป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรมภาษาซี และทำให้มองภาพรวมของภาษาซีได้โดยย่อ ทั้งในเรื่องประวัติความเป็นมาของภาษาซี  ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมภาษาซี  แนวคิดในการเขียนโปรแกรม  โครงสร้างของภาษาซี คอมเมนต์ในภาษาซี และกฎการตั้งชื่อ  ก่อนการลงมือเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษาซีให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพต่อไปนั้น นักเรียนควรที่จะทำการศึกษา และสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานของภาษาซีให้เข้าใจก่อน เพื่อให้ทราบถึงแนวความคิดพื้นฐาน  จนสามารถสรุปเนื้อหาบทเรียน มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่อง การแนะนำภาษาซี และสามารถนำความรู้ นำทักษะการเขียนโปรแกรมไปใช้ต่อไปได้อย่างถูกต้อง

——————————————————————————————————————————

a