1. นักเรียนสามารถอธิบายความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมภาษาซี ได้อย่างถูกต้อง

     2. นักเรียนสามารถปฏิบัติการสืบค้นข้อมูล และสรุปเนื้อหาบทเรียน เรื่อง แนะนำภาษาซี ได้อย่างถูกต้อง


     3. นักเรียนมีความตั้งใจ มีความรับผิดชอบ ให้ความร่วมมือในการทำงานที่ได้รับมอบหมาย และมีทัศนคติ
ที่ดีต่อการเรียนรู้เรื่องการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาซี

——————————————————————————————————————————