สื่อวีดิทัศน์การสอน เรื่อง :: สัญลักษณ์ผังงาน Flowchart :: 

———————————————————————————————————————————

        ในการเขียนผังงาน Flowchart นั้นได้มีการกำหนดสัญลักษณ์ที่ใช้งานให้เป็นสากล และเป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยการกำหนดมาตรฐานนี้ได้ถูกกำหนดตามแบบของ ANSI (American National Standards Institute) และ ISO (International Standard Organization) เพื่อสื่อความหมาย และให้เกิดความเข้าใจในสัญลักษณ์ที่ใช้ในการเขียนผังงาน Flowchart ทั่วโลก โดยสัญลักษณ์ต่าง ๆ นั้น สามารถแบ่งออกได้เป็นหลายสัญลักษณ์ตามรายละเอียดดังตารางที่ 1
——————————————————————————————————————————
ตารางที่ 1 สัญลักษณ์ผังงาน Flowchart 1

สัญลักษณ์
ความหมายและการใช้งาน

Terminal
ใช้เริ่มต้นและสิ้นสุดการทำงานของโปรแกรม

Process
ใช้ประมวลผลการทำงานของโปรแกรม

Decision
เพื่อกำหนดทางเลือก หรือตัดสินใจการทำงานของโปรแกรม

Document
ใช้เพื่อแสดงผลลัพธ์ออกทางเครื่องพิมพ์ (Printer)

Input
ใช้เพื่อรับหรือแสดงผลโดยไม่กำหนดชนิด
ของอุปกรณ์ในการทำงาน

Manual Input
ใช้เพื่อรับข้อมูลเข้ามาในระบบ
เช่น ค่าของตัวแปร

Display
ใช้เพื่อแสดงผลลัพธ์ออกทางจอภาพ (Monitor)

On-Page Reference
ใช้เพื่อเชื่อมต่อการทำงานจากจุดหนึ่ง
ไปยังอีกจุดหนึ่ง

Off-Page Reference
ใช้เพื่อเชื่อมต่อผังงานที่มีความยาวมากกว่า
1 หน้า ให้สามารถเชื่อมโยงกันได้

Connector
ใช้เชื่อมต่อระหว่างสัญลักษณ์หนึ่งไปยังอีกสัญลักษณ์หนึ่ง เพื่อให้ทราบการไหลและทิศทาง
ของข้อมูล

(แหล่งข้อมูล...  คู่มือเรียนเขียนโปรแกรมภาษา C ฉบับสมบูรณ์ / กิตินันท์ พลสวัสดิ์)

———————————————————————————————————————————