สื่อวีดิทัศน์การสอน เรื่อง :: หลักการเขียนผังงาน Flowchart ::

——————————————————————————————————————————

        หลักการเขียนผังงาน Flowchart นั้น จะใช้สัญลักษณ์ต่าง ๆ แทนคำอธิบาย แนวคิด และ ขั้นตอน
การทำงานของโปรแกรม โดยจะเขียนเป็นลำดับการทำงานแบบบนลงล่าง (Top-To-Down) และใช้ลูกศรเชื่อมโยงการทำงานจากสัญลักษณ์หนึ่งไปยังอีกสัญลักษณ์หนึ่ง และภายในสัญลักษณ์ต่าง ๆ นั้นก็ต้องเขียน
คำอธิบายสั้น ๆ กำกับไว้ด้วย ตั้งแต่ขั้นตอนการทำงานเริ่มแรก จนถึงขั้นตอนการทำงานสุดท้าย เพื่อให้เห็นลำดับการทำงานของโปรแกรมทั้งหมดที่ถูกต้อง ก่อนที่จะเริ่มเขียน Flowchart นั้น ควรที่จะทำการศึกษาถึงสัญลักษณ์ต่าง ๆ ให้เข้าใจก่อน เพื่อให้ทราบถึงหลักการเขียนผังงาน Flowchart ที่ถูกต้อง ขออธิบายหลัก
การเขียน Flowchart ดังนี้

        1. เลือกใช้สัญลักษณ์เพื่อสื่อความหมายให้ถูกต้อง เช่น การกำหนดค่าตัวแปรให้เลือกใช้กรอบสี่เหลี่ยมผืนผ้า การตรวจสอบเงื่อนไขเพื่อตัดสินใจด้วยคำสั่ง if ให้เลือกใช้สี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด เป็นต้น
        2. ใช้ลูกศรกำหนดการทำงานของโปรแกรมจากบนลงล่าง จากซ้ายไปขวา โดยเรียงลำดับ
การทำงานของคำสั่ง ไม่ควรสลับการทำงานกัน
        3. ผังงานทุกผังงานนั้นต้องมีลูกศรเข้าและออก ยกเว้นจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดการทำงานเท่านั้น
        4. ลูกศรทุกตัวต้องออกจากผังงานและชี้ที่ผังงานเสมอ
        5. คำอธิบายภายในผังงานควรสั้น ๆ และเข้าใจง่าย
        6. ไม่ควรใช้ลูกศรชี้ไกลเกินไป หากจำเป็นให้ใช้การเชื่อมต่อแทน

(แหล่งข้อมูล...  คู่มือเรียนเขียนโปรแกรมภาษา C ฉบับสมบูรณ์ / กิตินันท์ พลสวัสดิ์)

——————————————————————————————————————————