ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ฝ่ายบุคลากร โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

  • แบบคำร้องขอหนังสือรับรองข้าราชการ ดาวน์โหลด [ .doc    .pdf ]
  • แบบรายงานการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี พ.ศ.2565 ดาวน์โหลด [ .doc    .pdf ]
  • แบบ คศ.2 ดาวน์โหลด [ .doc    .pdf ]
  • เอกสารสำหรับแนบขอพระราชทานเครื่องราชย์อิสริยาภรณ์และเหรียญจักพรรดิมาลา ประจำปี 2565 ดาวน์โหลด [ .doc    .pdf ]
  • แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดาวน์โหลด [ .pdf ]
  • คู่มือ การดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่ง และวิทยาฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ดาวน์โหลด [ .pdf ]
  • แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ดาวน์โหลด [ .doc ]  [ .pdf ]
  • แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ดาวน์โหลด [ .doc ]  [ .pdf ]
  • แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู (ยังไม่มีวิทยฐานะ) โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ดาวน์โหลด [ .doc ]  [ .pdf ]
  • แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน ครั้งที่ 2