ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ฝ่ายบุคลากร โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

 • ปกแบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดาวน์โหลด [ .ppt ]
 • แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย (ยังไม่มีวิทยฐานะ) ดาวน์โหลด [ .doc ]  [ .pdf ]
 • แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู คศ.1 (ยังไม่มีวิทยฐานะ) ดาวน์โหลด [ .doc ]  [ .pdf ]
 • แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู คศ.2 (ชำนาญการ) ดาวน์โหลด [ .doc ]  [ .pdf ]
 • แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู คศ.3 (ชำนาญการพิเศษ) ดาวน์โหลด [ .doc ]  [ .pdf ]
 • ระบบประเมิน PA และประเมินการปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2565
 • แบบคำร้องขอหนังสือรับรองข้าราชการ ดาวน์โหลด [ .doc    .pdf ]
 • แบบรายงานการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี พ.ศ.2565 ดาวน์โหลด [ .doc    .pdf ]
 • แบบ คศ.2 ดาวน์โหลด [ .doc    .pdf ]
 • เอกสารสำหรับแนบขอพระราชทานเครื่องราชย์อิสริยาภรณ์และเหรียญจักพรรดิมาลา ประจำปี 2565 ดาวน์โหลด [ .doc    .pdf ]
 • แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดาวน์โหลด [ .pdf ]
 • คู่มือ การดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่ง และวิทยาฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ดาวน์โหลด [ .pdf ]
 • แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ดาวน์โหลด [ .doc ]  [ .pdf ]
 • แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ดาวน์โหลด [ .doc ]  [ .pdf ]
 • แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู (ยังไม่มีวิทยฐานะ) โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ดาวน์โหลด [ .doc ]  [ .pdf ]
 • แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน ครั้งที่ 2