ฝ่ายบริหาร  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย


นายพูลศักดิ์ จิตสว่าง

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน

วิทยฐานะ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ

นายธนัฏฐ์ แสนแปง

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารทั่วไป

วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

นายสมบัติ คำบุญสูง

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายจัดการศึกษา

วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

นายธนพล กมลหัตถ์

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายอำนวยการ

วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการ

นายนิกร ทวีเดช

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายกิจการนักเรียน

วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ