กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย


นายสราญ คำอ้าย

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางกรณ์กาญจน์ นนพัชรพงศ์

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นายดิสกร นินนาทโยธิน

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นางสาววรรษมน เจริญทรัพย์

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นางวิราพร มาสกลาง

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นายอานัตพงษ์ แก้วทา

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นางฐปกร วิลาพรรณ

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการ

นายมนู กันทะวงค์

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการ

นายคณาวุฒิ วรนุช

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการ

นางสาวขวัญมณีพร เชาว์สวัสดิ์

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการ

นายอเนก เป็งมูล

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการ

นางณัฐญา กาลันสีมา

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการ

นางกิ่งดาว จองปุ๊ก

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ