กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย


นายสราญ คำอ้าย

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นายดิสกร นินนาทโยธิน

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นางสาววรรษมน เจริญทรัพย์

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นางวิราพร มาสกลาง

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นายอานัตพงษ์ แก้วทา

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นางฐปกร วิลาพรรณ

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการ

นายมนู กันทะวงค์

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการ

นายคณาวุฒิ วรนุช

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการ

นางสาวขวัญมณีพร เชาว์สวัสดิ์

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการ

นายอเนก เป็งมูล

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการ

นางณัฐญา กาลันสีมา

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นางกิ่งดาว จองปุ๊ก

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นางอังคณา สุปน

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นางสายรุ้ง บุญเป็ง

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นางสาวมัณฑลี จิตเจนสุวรรณ

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการ

นางนุจารี สุขีเมฆ

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นางสาวนภัสนันท์ วงศ์ทาเครือ

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ -