วิสัยทัศน์ (Vision)
จัดการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามัคคี เป็นคนดีของสังคมบนพื้นฐานความเป็นไทย และบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ ภายในปี 2565
ค่านิยมองค์กร (Values)
บ่มเพาะสุภาพชน เลิศล้ำวิชาการ บริหารงานด้วยระบบคุณภาพ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรมทั้งหมด ข่าวกิจกรรม

๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ศึกษาดูงานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา (ห้องเรียนพิเศษ)
  นายพูลศักดิ์ จิตสว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย พร้อมคณะผู้บริหารและครู โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยร่วมให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ เชียงใหม่ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน การพัฒนาหลักสูตรสถาน...
๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา" ศึกษาดูงานห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ Gifted English , English Program และ International Program
นายพูลศักดิ์ จิตสว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย พร้อมคณะผู้บริหาร และครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ก (ภาษาอังกฤษ) ร่วมให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารและครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนแม่สะเรียง "...
๐๙ มีนาคม ๒๕๖๕ พิธีเปิดกีฬายุพราชฯ-เตรียมทหาร
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โดยนายพูลศักดิ์ จิตสว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ร่วมกับ พลตรี โกญจนาท ธูปเทียนรัตน์ ผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันป้องกันประเทศ จัดการแข่งขันกีฬาประเพณี ระหว่างโรงเรียนยุพราชวิทยาล...