กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย


นายปณวรรต บุญตาศานย์

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางเขื่อนทอง มูลวรรณ์

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นายอนุสิทธิ์ ปิตุรัตน์

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นางณัฐริณทร์ ไชยพูน

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นางสาวหทัยรัตน์ ศรีวิโรจน์

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นายธัญพิสิษฐ์ คุณยศยิ่ง

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นายวิรัชชัย จันต๊ะวงศ์

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการ

นางสาวรสสุคนธ์ เมืองเมฆ

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการ

นายนพดล ขอดคำ

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ -