แนวทางการจัดการศึกษาของโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

วิสัยทัศน์ (Vision)

จัดการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามัคคี เป็นคนดีของสังคมบนพื้นฐานความเป็นไทย
และบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ ภายในปี 2565


พันธกิจ (Mission)

1. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง รักการอ่าน การเขียน และแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง

2. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม เรียนรู้ศาสตร์พระราชา มีจิตอาสาและมีค่านิยมที่พึงประสงค์บนพื้นฐานความเป็นไทย

3. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิด วิเคราะห์ การแก้ปัญหา และมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

4. พัฒนาผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ให้มีศักยภาพเป็นพลโลก

5. พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรมาตรฐานสากล

6. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารเชิงกลยุทธ์ และจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

7. พัฒนาระบบบริหารและการจัดองค์กรโครงสร้างการบริหารโรงเรียนด้วยระบบคุณภาพ

8. พัฒนาครูให้เป็นครูที่มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ

9. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น

10. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน

11. สร้างเครือข่ายร่วมพัฒนา ร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน


กลยุทธ์ (Strategy)

1. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก

2. พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรให้เป็นครูเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ

3. ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ

4. สร้างเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก

5. ส่งเสริมความสามัคคี สร้างคนดีของสังคมบนพื้นฐานความเป็นไทย

6. ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน


ค่านิยมองค์กร (VALUES)

บ่มเพาะสุภาพชน เลิศล้ำวิชาการ บริหารงานด้วยระบบคุณภาพ


สมรรถนะหลักของโรงเรียน (CORE COMPETENCIES)

ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานศักยภาพแห่งตน

วัฒนธรรมองค์กร

องค์กรแห่งความเป็นเลิศ


*****************************************************************************************


อภิธานศัพท์ *มีความหลากหลายของหลักสูตรที่ตอบสนองตรงกับความต้องการของผู้เรียน อภิธานศัพท์ **มีความเป็นเลิศด้านครู นักเรียน การบริหาร