แนวทางการจัดการศึกษาของโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ปีการศึกษา 2566 -2570 (แผนฯใหม่)

วิสัยทัศน์ (Vision)

สถานศึกษาแห่งความเป็นเลิศระดับมาตรฐานสากล ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้สมบูรณ์แบบตามอัจฉริยภาพแห่งตน บนพื้นฐานศาสตร์พระราชา ภายในปี 2570


พันธกิจ (Mission)

1. เสริมสร้างทักษะชีวิตและพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนให้เต็มศักยภาพตามมาตรฐานการศึกษาสู่สากล มีคุณธรรม จริยธรรม บนพื้นฐานศาสตร์พระราชา

2. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีคุณภาพ และการจัดการเรียนรู้โดยสร้างระบบนิเวศการเรียนรู้แห่งอนาคต เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ

3. ส่งเสริมและพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา ให้มีสมรรถนะมาตรฐานวิชาชีพ

4. สร้างและพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีการบริหารจัดการเรียนรู้เชิงอนาคต มีแหล่งเรียนรู้และสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

5. ส่งเสริมภาคีเครือข่ายทางการศึกษาให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ


เป้าประสงค์ (Goal)

1. การจัดการเรียนรู้แห่งอนาคตให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ

2. องค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล

3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ

4. สถานศึกษาแห่งนวัตกรรมการบริหารจัดการเรียนรู้

5. ภาคีเครือข่ายทางการศึกษามีส่วนร่วมในการพัฒนาอย่างเข้มแข็ง


กลยุทธ์ (Strategy)

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1 ด้านการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน

กลยุทธ์ 1 บูรณาการความรู้ผู้เรียนสู่การพัฒนาสมรรถนะ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ สำนึกในความเป็นไทย รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตามระบอบประชาธิปไตย มีวิถีชีวิตตามคำสอนของพ่อและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 2 ด้านระบบนิเวศการเรียนรู้แห่งอนาคต

กลยุทธ์ 2 พัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลสู่ความเป็นเลิศ

กลยุทธ์ 3 ส่งเสริมทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการสร้างระบบนิเวศการเรียนรู้เพื่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 3 ด้านสมรรถนะมาตรฐานวิชาชีพ

กลยุทธ์ 4 พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ และส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพ

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 4 ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีการบริหารจัดการเรียนรู้เชิงอนาคต

กลยุทธ์ 5 ส่งเสริมครูนวัตกรและสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนา

กลยุทธ์ 6 พัฒนาระบบการบริหารงานให้ทันสมัย นำเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการทำงานอย่างสร้างสรรค์ ใช้ทรัพยากรพัฒนาอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 5 การบริหารจัดการและส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย

กลยุทธ์ 7 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยคุณภาพและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ความร่วมมือ สนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษา


อัตลักษณ์ (Identity)

ลูกยุพราชวิทยาลัยเป็นสุภาพชน*


เอกลักษณ์โรงเรียน (Uniqueness)

สถานศึกษาแห่งความเป็นเลิศระดับมาตรฐานสากล**


ค่านิยม (VALUES)

ความเป็นเลิศที่มุ่งเน้นนักเรียนและความรับผิดชอบต่อสังคม


อภิธานศัพท์

*สุภาพชน หมายถึง นักเรียนที่แต่งกายเรียบร้อย มีกิริยามารยาท อ่อนโยน พูดจาสุภาพเรียบร้อย รู้จักกาลเทศะ มีคุณธรรมจริยธรรม และเป็นคนดีของสังคม

**ความเป็นเลิศ หมายถึง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยเป็นหน่วงงานองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการ ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา และด้านนักเรียน


*****************************************************************************************