กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ข  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย


นางไพริน นันทะเสน

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางสาวจันทนา จันทรไพจิตร

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นางณิชาภัทร ก๋องแก้ว

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นางสาวภัสร์ชนกพร กัมพลกรจรัส

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นายสมศักดิ์ แซ่หู

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการ

นางสาวบานเย็น ฤทธิไตรภพ

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการ

นางสาวฐิติวัลคุ์ กัมพลาวลี

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการ

นางสาวพัชรินทร์ อู่ทอง

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการ

นายธีรัช ลอมศรี

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ -

นายสุวัฒน์ บุญเคลือบ

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ -

นายสุรกานต์ ชุ่มวารี

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ -

นางสาวลีนาร์ เรือนทิพย์

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ -

นางสาวเกศินี เทพทอง

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ -