กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ก  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย


นางน้ำฝน โทปุญญานนท์

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางสุรีย์ รัตนธรรม

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นางธนิษกาญจน์ กันทะวงศ์

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นางปรารถนา จีนาใหม่

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นางสาวนภัสวรรณ ทรัพย์มหาสมุทร

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นางสาวชัญญะพิชญ์ ระดม

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นางพรทิพย์ ณ เชียงใหม่

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นางสาวเปี่ยมสุข ชูตระกูล

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการ

นายมานพ พิชยศ

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นายชัชวาลย์ มันเทศสวรรค์

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการ

นางวิรัชนี มาตันทัง

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นางขวัญปวีณ์ สรรสรพิสุทธิ์

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการ

นางอันธิฌา ขาวแสง

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการ

นางกรรณิกา เกตุบุญเรือง

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการ

นางสุภาวดี ฉลาดวงศ์

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นางสาวชลดา สุมา

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการ

นายธนิต วงค์ทอง

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ -

นางสาวสุกัญญา สว่างวัล

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ -

นางสาวเกศริน จักรมณี

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ -