ฝ่ายส่งเสริมการเรียนการสอน  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย


นางทิพวัลย์ วิริยะ

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ -

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้