กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย


นายวิชิต สอาดล้วน

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางสาวมาติกา กันต์กวี

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นางสาวกุลกัญญ์ณัช มากุล

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นางณัชชา อินทร

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการ

นางภีมณัฏฐรฎาร์ อุชัยวงษ์

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นางกัญญณัช จิวหานัง

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการ

นางสาวณิชานันท์ ณ ทุ่งฝ่าย

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ -