กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย


นายวิชิต สอาดล้วน

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นายวรมงคล ภาพพริ้ง

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการ

นางสาวศรีสุดา ศิริ

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นางสาวมาติกา กันต์กวี

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นางสาวกุลกัญญ์ณัช มากุล

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการ

นางณัชชา อินทร

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการ

นางภีมณัฏฐรฎาร์ อุชัยวงษ์

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการ

นางกัญญณัช จิวหานัง

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการ

นางสาวณิชานันท์ ณ ทุ่งฝ่าย

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ -