กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย


นายทศพล สุภาหาญ

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการ

นายสิทธิ์วิศรุฒ พยุหมนตรี

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นายศุภชาติ พุงขาว

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการ

นายจักรพันธ์ นพรัตน์ศิวกุล

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการ

นางสาวกาญจนา ศิริบุญยืน

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการ