กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย


หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้