กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย


นายทศพล สุภาหาญ

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นายสุชาติ รัตนธรรม

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการ

นางนันทิตา รัตนธรรม

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นายสิทธิ์วิศรุฒ พยุหมนตรี

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นายศุภชาติ พุงขาว

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการ

นายจักรพันธ์ นพรัตน์ศิวกุล

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการ

นางสาวกาญจนา ศิริบุญยืน

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการ