กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย


หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้