กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย


นางสุภารัตน์ คากิซากิ

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นายโชคชัย ใจแน่น

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นายประวิทย์ ฤทธิสิทธิเนตร

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นางยุพิน ผันผาย

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นางสุกาญจน์ดา สิงฆราช

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นางสาวนฤมล ดวงสร้อย

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นางสาวนฤมล ธนัญไชย

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นางเกศริน ธรรมขันแข็ง

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นายทวี ฤทธิเดช

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการ

นางสาวศิริพร จิตอารีย์

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นางสาวศศิธร สุริยา

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการ

นายกุลชาติ ชัยมงคล

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการ

นางสาวขวัญชนก นันตาวิวัฒน์

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ -

นางสาวจิรสุดา​ ธรรมรังศี

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ -

นายภาณุพันธุ์ ขันธะ

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ -

นางสาวจินตรา ร่มโพธิ์

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

วิทยฐานะ -

นายณัฐดนัย อุดมธนพิพัฒน์

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ -

นางสาวปุญญิสา อายุยืน

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

วิทยฐานะ -