กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย


นายณัฐพล นันโท

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางสาวจันทร์พร ปินตาเปี้ย

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นางสาวพรอุมา วงษ์สวรรค์

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการ

นางสาวนพมาศ ไชยชมภู

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการ

นายเศวต รัตนเจริญมิตร

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการ

นางสาวปิยวรรณ บุญธิมา

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ -

นางณัฏฐาฐิตา ไทยเจริญ

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นางสาวธีรนุช ผุดสวัสดิ์

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการ