กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย


นางลลนา ใหลเจริญ

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นายเทวิน มูลวรรณ์

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นางศรีพรรณ นาพรม

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นางวัชราพร ฉลาด

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการ

นางสาวจิตรัตน์ดา ผดุงวิรุฬห์พร

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นางมนฤดี ธรรมสอน

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นางพิมลพร แสนสุรินทร์

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นางบุปผา ธนะชัยขันธ์

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นายเชษฐา ศุภการกิตติกุล

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นายไกรสร จองมูลสุข

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการ

นายวรวัฒน์ ธรรมวงศ์

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นายมงคล ปัญญารัตน์

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการ

นายเจษฎา เจริญชัยชนะ

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการ

นางชลธิชา พิกุลวรชัย

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการ

นางสาวสุทธีวรรณ เมืองนสุวรรณ

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการ

นายธีรุตม์ บุญมา

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการ

นายสุรัตน์ กาบทุม

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นายธนวัฒน์ พันธ์วิชัย

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการ

นายชนพัฒน์ นาคยา

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ -

นายวรฤทธิ์ อุดพรม

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ -

นางสาวกัลยารัตน์ ก้อนแก้ว

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ -

นางสาววราภรณ์ เป้ามณี

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ -

นางสาวแคทลียา สมแปง

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ -

นางสาวภัทราวรรณ ไชยมงคล

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ -

นางสาวธีรฎา ไชยเดช

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ -

นายกวิน นวลแก้ว

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ -

นายกุลวรรธน์ อินทะอุด

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ -

นางนิตยา ศรีสุวรรณ

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นางอำพรรณ ใจแน่น

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นางสาวสายใย ไชยวัณณ์

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ -

นางสาวศุภรา ถาอินทร์

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ -

นายเวทพิสิฐ วิสิทธิ์พจมาลย์

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ -

นางสาววิลาวัลย์ เทพจักร

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

วิทยฐานะ -

นางรุ่งอรุณ อุ่นเรือน

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ -

นางมัณฑนา อนุสกุล จันทร์พานิช

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นายไพรัช เฉยเมล์

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นางนัฐยา ทองจันทร์

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ