กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย


หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้