กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย


นายนิโรจน์ แก้วชะเนตร

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นายเทวิน มูลวรรณ์

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นางสุนันท์ สโมสร

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นางศรีพรรณ นาพรม

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นางวัชราพร ฉลาด

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการ

นางสาวจิตรัตน์ดา ผดุงวิรุฬห์พร

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นางสาวสมจิตร ตนานุวัฒน์

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นางมนฤดี ธรรมสอน

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นางลลนา ใหลเจริญ

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นางสาวพิมลพร แสนสุรินทร์

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นางบุปผา ธนะชัยขันธ์

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นายเชษฐา แซ่เต็ง

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นายเสกสรร สรรสรพิสุทธิ์

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการ

นายไกรสร จองมูลสุข

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการ

นายวรวัฒน์ ธรรมวงศ์

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นายมงคล ปัญญารัตน์

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการ

นายเจษฎา เจริญชัยชนะ

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการ

นางสาวชลธิชา พิกุลวรชัย

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการ

นางสาวสุทธีวรรณ์ ภิรมย์

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการ

นายธีรุตม์ บุญมา

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการ

นายสุรัตน์ กาบทุม

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการ

นายธนวัฒน์ พันธ์วิชัย

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการ

นายชนพัฒน์ นาคยา

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ -

นายวรฤทธิ์ อุดพรม

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ -

นางสาวกัลยารัตน์ ก้อนแก้ว

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ -

นางสาววราภรณ์ เป้ามณี

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ -

นางสาวแคทลียา สมแปง

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ -

นางสาวภัทราวรรณ ไชยมงคล

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ -

นางสาวธีรฎา ไชยเดช

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ -

นายกวิน นวลแก้ว

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

วิทยฐานะ -

นายกุลวรรธน์ อินทะอุด

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

วิทยฐานะ -

นางนิตยา ศรีสุวรรณ

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษนายปณวรรต บุญตาศานย์

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการ

นางเขื่อนทอง มูลวรรณ์

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นายวิเชียร มหาพรหม

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นายอนุสิทธิ์ ปิตุรัตน์

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นางณัฐริณทร์ ไชยพูน

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นางสาวหทัยรัตน์ ศรีวิโรจน์

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นายธัญพิสิษฐ์ คุณยศยิ่ง

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นายวิรัชชัย จันต๊ะวงศ์

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการ

นางสาวรสสุคนธ์ เมืองเมฆ

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ -

นายนพดล ขอดคำ

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

วิทยฐานะ -