กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย


นางจารุวรรณ ศรีจันทร์

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางนันทนัช นันทพงษ์

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นางสาวลัดดาวรรณ์ จันทร์พรหม

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นางอรวรรณ คงบรรทัด

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นางศิริพรรณ อุ้ยฟูใจ

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นางสาวเกศแก้ว ชื่นใจ

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการ

นางอภิณห์ภัศ ก๋าอิน

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นางณ ชนก ปาลี

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นายศรายุทธ วิริยะคุณานันท์

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการ

นางอภิณห์พร มาตรมูล

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นางสุกัญญา เหมืองสอง

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการ

นางอรวรรณ วัดดิ้งแฮม

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการ

นายธีรวัฒน์ บุญทวี

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นายสุรชัย พฤกษาสกุล

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการ

นายณรงค์ฤทธิ์ ณ เชียงใหม่

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นางสาวมณีรัตน์ ธินะ

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการ

นางสาวอัญภัทร บุตรพรหม

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ -

นางสาวกัญปภัสร์ คำป้อ

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ -

นางสาวสุภาสินี เสวันตุ่น

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ -

นายพัทธยากร บุสสยา

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ -

นางสาวรุ่งทิวา บุญมาโตน

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ -

นายบุญนเรศ อ่อนหวาน

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ -

นางสาวสาวิตรี อายุวรรณา

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ -

นางขนิษฐา คมขำ

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ