กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย


นางศิริพร สายสอน

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางปนัดดา อุปพันธ์

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นางมัลลิกา ถิราวัตร

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นายณัฐเศรษฐ์ ภิรมย์

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นายประเทือง ใจแก้ว

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นางพิกุล บำเรอจิตต์

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นางสาววิจิตตรี ภักดี

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการ