กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย


นางศิริพร สายสอน

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางพิกุล บำเรอจิตต์

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นางสาววิจิตตรี ภักดี

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการ