.: ข่าวกิจกรรม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย :.

กิจกรรม  พิธีสถาปนาตำแหน่งสภานักเรียน - ประธานคณะสี ปีการศึกษา 2563

เขียนโดย :  ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน

แก้ไขล่าสุดเมื่อ :  14/08/2563Lights

    รายละเอียด


        วันที่ 14 สิงหาคม 2563 นายฐิตติณัฐ ศักดิ์ธนานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีสถาปนาตำแหน่งสภานักเรียน - ประธานคณะสี ปีการศึกษา 2563 โดยประธานในพิธี และคณะผู้บริหาร คณะครู ร่วมเป็นเกียรติประดับเข็ม มอบเหรียญประจำตำแหน่งประธานสภานักเรียน /มอบธงประจำคณะสีให้กับประธานสีทั้ง 5 คณะ (เทอดจรรยา สามัคคี ศรีวัฒนา การุณรักษ์ ภักดิ์พิรีย์) เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในโครงสร้าง บทบาทหน้าที่ การวางแผนการทำงาน และฝึกปฏิบัติในรูปแบบการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมถึงมีความตระหนักและเห็นคุณค่าของการทำงานแบบมีส่วนร่วม