.: ข่าวกิจกรรม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย :.

กิจกรรม  กิจกรรมอำลาตำแหน่ง - สถาปนาตำแห่ง สภานักเรียน และประชุมคณะกรรมการสภานักเรียนสมัยสามัญ ครั้งที่ 4/2563

เขียนโดย :  ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน

แก้ไขล่าสุดเมื่อ :  13/08/2563Lights

    รายละเอียด


          วันที่ 13 สิงหาคม 2563 นายฐิตติณัฐ ศักดิ์ธนานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ได้มอบหมายให้นายนิกร ทวีเดช รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จัดกิจกรรมอำลาตำแหน่ง - สถาปนาตำแห่ง สภานักเรียน และประชุมคณะกรรมการสภานักเรียนสมัยสามัญ ครั้งที่ 4/2563 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในโครงสร้าง บทบาทหน้าที่ การวางแผนการทำงาน และฝึกปฏิบัติในรูปแบบการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมถึงมีความตระหนักและเห็นคุณค่าของการทำงานแบบมีส่วนร่วม