.: ข่าวกิจกรรม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย :.

กิจกรรม  ๐๔ มีนาคม ๒๕๖๕ กิจกรรมเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นฯ หัวข้อ "อาหารกล่องเพื่อคนที่คุณรัก"

เขียนโดย :  ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน

แก้ไขล่าสุดเมื่อ :  04/03/2565Lights

    รายละเอียด


นายพูลศักดิ์ จิตสว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย มอบหมายให้นายนิกร ทวีเดช รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนเป็นประธานเปิดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นผ่านภาระงานปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ ๒ (ภาษาญี่ปุ่น) จัดกิจกรรมค่ายภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นผ่ายภาระงานในหัวข้อ "อาหารกล่องเพื่อคนที่คุณรัก" ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ของโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยที่เลือกเรียนแผนการเรียนภาษาญี่ปุ่น จำนวน ๑๒๖ คน ระหว่างวันที่ ๔ -๖ มีนาคม ๒๕๖๕ ในรูปแบบ Online เพื่อการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้ไปตามมาตรฐานสากลและเป็นการส่งเสริมพัฒนาทักษะทางด้านภาษาและส่งผลให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ค้นพบศักยภาพ ความถนัดของตนเอง เพื่อนำความรู้และทักษะที่ได้ไปพัฒนาตน พัฒนาสังคมต่อไป  ภาพเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.facebook.com/groups/119814014881641/permalink/1758861640976862/