.: ข่าวกิจกรรม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย :.

กิจกรรม  พิธีถวายบังคมลาออกจากราชการเนื่องจากเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2562

เขียนโดย :  ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน

แก้ไขล่าสุดเมื่อ :  18/11/2562Lights

    รายละเอียด


วันที่ 18 กันยายน 2562 คณะผู้บริหารโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ได้นำคณะผู้บริหาร ครู และลูกจ้างประจำ ผู้เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2562 กราบถวายบังคมลาออกจากราชการเนื่องจากเกษียณอายุราชการ เบื่องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 โดยมีรายนามผู้เกษียณอายุราชการดังนี้..1. ผู้อำนวยการบุญเสริญ สุริยา 2. รองผู้อำนวยการรังสฤษฎิ์ เอืี่ยมสะอาด 3. คุณครูจำนงค์ ศรีวิชัย 4.คุณครูกนกาญจน์ วัฒนกูล 5.คุณครูกฤษณา อึ่งจิตรไพศาล 6.คุณครูชนิดา ศรีสองเมือง 7.คุณครูสุกมลฑมาศ โชติเทียนชัยวัต 8.คุณครูอรุณี สุวรรณทัต 9.คุณครูวัชรวีร์ คำไทย 10.คุณครูมยุรี ไอก์เนอร์ 11.คุณครูบุญเฑียร สว่างมณีเจริญ 12.คุณครูภารดี จันทรจุติ 13. นายบุญส่ง จันทร์ตา 14.นายทองอินทร์ เชื้อมี 15.นายวีระศักดิ์ กาวิล 16. นายไพศาล ไชยเทพ