.: ข่าวกิจกรรม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย :.

กิจกรรม  ๐๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เปิดศูนย์ HCEC

เขียนโดย :  ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน

แก้ไขล่าสุดเมื่อ :  08/02/2565Lights

    รายละเอียด


๐๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เปิดศูนย์ HCEC

เนื่องด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายในการจัดตั้งศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : หรือ HCEC) ในทุกจังหวัดทั่วประเทศ รวม ๑๘๕ ศูนย์ โดยใช้ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (English Resources Information Center : หรือ ERIC) เดิม ที่ตั้งอยู่ในโรงเรียนประจำจังหวัดและโรงเรียนประจำอำเภอ เป็นที่ตั้งศูนย์ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ตามสมรรถนะวิชาชีพ และสมรรถนะในศตวรรษที่ ๒๑ ของกระทรวงศึกษาธิการ ตามแผนพัฒนารายบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Excellence Individual Development Plan : หรือ EIDP) ผ่านแพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ (Digital Education Excellence Plan : หรือ DEEP) เพื่อนำเก็บข้อมูลลงใน Big Data ของกระทรวงศึกษาธิการ อันเป็นส่วนหนึ่งในการปลดล็อก ปรับเปลี่ยน และเปิดกว้างให้การศึกษาไทย ก้าวสู่ยุคใหม่ที่สามารถผลักดัน ให้ประเทศเจริญก้าวหน้าได้อย่างมีศักยภาพ ทัดเทียมนานาประเทศ และพัฒนาไปสู่การสร้างทุนมนุษย์ที่เป็นเลิศในอนาคต

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์ ERIC เดิม จึงได้ดำเนินการ ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ในการจัดตั้งศูนย์ HCEC ขึ้น เพื่อให้เป็นศูนย์กลางในการฝึกอบรมพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ทั้งแบบออนไลน์ และแบบห้องเรียนเสมือนจริง (หรือ Virtual Classroom) โดยมุ่งหวังให้เป็นศูนย์พัฒนาศักยภาพ และเพิ่มขีดความสามารถ ในทักษะต่าง ๆ ที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ โดยสอนและจัดอบรมจากผู้เชี่ยวชาญ ในเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถพัฒนาตนเอง ได้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และความเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในยุคนี้ด้วย ในการนี้ นายพูลศักดิ์ จิตสว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย กล่าวรายงาน โดย ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติมาเป็นประธาน ในพิธีเปิดแพรคลุมป้ายห้องศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคล เพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center) หรือห้องศูนย์ HCEC ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  ภาพเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.facebook.com/groups/119814014881641/permalink/1739394019590291/