.: ข่าวกิจกรรม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย :.

กิจกรรม  ๑๑-๐๑-๒๕๖๕ การนิเทศเชิงประจักษ์และวางแผนการดำเนินงานโรงเรียนศูนย์ความเป็นเลิศฯ

เขียนโดย :  ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน

แก้ไขล่าสุดเมื่อ :  11/01/2565Lights

    รายละเอียด


 

นายพูลศักดิ์ จิตสว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย พร้อมคณะร่วมให้การต้อนรับ คณะทำงานจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะทำงานจากศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเซียตะวันออกและคณะทำงานจากสถาบันการศึกษาแห่งชาติ ประเทศสิงคโปร์ (National Institue of Education: NIE) ในโอกาสนิเทศเชิงประจักษ์และวางแผนการดำเนินงานโรงเรียนศูนย์ความเป็นเลิศ โครงการความร่วมมือการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาระหว่างประเทศไทย และประเทศสิงคโปร์ (Centres of Excellence in STEM Education: CoEs) ศูนย์ที่ ๔ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมตึกยุพราช โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

ภาพ/ข่าว งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย https://www.facebook.com/groups/119814014881641/permalink/1724690264394000/