.: ข่าวกิจกรรม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย :.

กิจกรรม  ๑๘-๑๒-๒๕๖๔ การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ระดับชาติฯ

เขียนโดย :  ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน

แก้ไขล่าสุดเมื่อ :  18/12/2564Lights

    รายละเอียด


ตามที่โครงการห้องเรียน พสวท.(สุความเป็นเลิศ) ศูนย์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ได้รับมอบหมายจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือ สสวท. ให้เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ระดับชาติ โครงการห้องเรียน พสวท. (สูความเป็นเลิศ) ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ รูปแบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom เพื่อส่งเสริมและสร้างโอกาสให้นักเรียนมีประสบการณ์ในการนำเสนอโครงงานในเวทีวิชาการ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักเรียนโครงการห้องเรียน พสวท. (สูความเป็นเลิศ) กับครูในโครงการ นักวิจัย และนักวิชาการ รวมถึงปลูกฝังเจตคติที่ดีต่ออาชีพนักวิทยาศาสตร์ที่มีผลต่อการพัฒนาประเทศชาติต่อไปในอนาคต ในการนี้ นายบุญเสริญ สุริยา ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ได้กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ นายพูลศักดิ์ จิตสว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ประธานศูนย์โครงการห้องเรียน พสวท. (สูความเป็นเลิศ) สูนย์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย กล่าวรายงาน โดยได้เกียรติจาก ดร. คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม (รูปแบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom) ณ อาคารสูนย์วิทยบริการ ดารารัศมี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

ภาพ/ข่าว งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ภาพเพิ่มเติมที่ : https://www.facebook.com/groups/119814014881641/permalink/1706964189499941/