.: ข่าวกิจกรรม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย :.

กิจกรรม  พิธีมอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2562

เขียนโดย :  ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน

แก้ไขล่าสุดเมื่อ :  28/08/2562Lights

    รายละเอียด


วันที่ 28 สิงหาคม 2562 นายบุญเสริญ สุริยา ผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ได้จัดให้มีพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมอาคารนวรัตน์ เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เรียนดี ความประพฤติดี โดยในปีการศึกษานี้ ได้รับการสนับสนุนจากผู้มีจิตเมตตา
- มอบทุนผ่านสมาคมศิษย์เก่ายุพราชวิทยาลัย จำนวน 1,112,500- (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)
- มอบทุนผ่านครูอดิศักดิ์ ครูจริยา อนุกุลและทพ.พงษ์กมล กาบบัว จำนวน 128,000- (หนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
- จากดอกผลของมูลนิธิ /กองทุน/ผู้มีจิตศรัทธา/หน่วยงานภายนอก บริษัทห้างร้าน องค์กรต่างๆ จำนวน 927,830- (เก้าแสนสองหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยสามสิบบาทถ้วน) รวมยอดเงินทั้งสิ้น 2,168,330- (สองล้านหนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันสามร้อยสามสิบบาทถ้วน)