.: ข่าวกิจกรรม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย :.

กิจกรรม  การตรวจเยี่ยม นิเทศกำกับติดตามการเปิดเรียนฯ

เขียนโดย :  ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน

แก้ไขล่าสุดเมื่อ :  08/12/2564Lights

    รายละเอียด


๐๘-๑๒-๒๕๖๔ การตรวจเยี่ยม นิเทศกำกับติดตามการเปิดเรียนฯ

ตามที่โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยได้รับอนุญาตให้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติ (On Site) ในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒) ตั้งแต่วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยเปิดเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ ๖ เป็นชุดแรกของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่แล้วนั้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ได้กำหนดการตรวจเยี่ยมนิเทศ กำกับติดตามการเปิดเรียน ของโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ในวันที่ ๐๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิค ๑๙ ในการนี้ได้รับเกียรติจากนายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน การตรวจเยี่ยม นิเทศ กำกับติดตามการเปิดภาคเรียน โดยมีนายพูลศักดิ์ จิตสว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย กล่าวต้อนรับและรายงานผลการดำเนินการ ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยบริการดารารัศมี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

ภาพ/ข่าว งานประชาสัมพันโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย   ภาพเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.facebook.com/groups/119814014881641/permalink/1700304980165862/