สื่อวีดิทัศน์การสอน เรื่อง :: การทดสอบการเขียนโปรแกรม ::

———————————————————————————————————————————

          เมื่อได้ทราบถึงเมนูการใช้งานในกลุ่มต่าง ๆ แล้ว ควรทดลองเขียนโปรแกรมภาษาซีโปรแกรมแรกอย่างง่าย ๆ โดยส่วนใหญ่โปรแกรมภาษาต่าง ๆ มักจะเริ่มต้นโปรแกรมง่าย ๆ ด้วยการแสดงข้อความบนจอภาพให้ได้ก่อน ในที่นี้ก็เช่นกันควรเริ่มทดสอบเขียนโปรแกรมแรกด้วยการแสดงข้อความว่า "Hello World"
บนหน้าจอซึ่งมีขั้นตอนดังนี้


          
1. เขียนโปรแกรมด้วยภาษาซี

1
2
3
4
5
#include<stdio.h>
int main()
{
        printf("Hello Word \n");
}
รูปที่ 1 ทดสอบเขียนโปรแกรมภาษาซีแสดงข้อความ "Hello World"

          อธิบายโปรแกรม

                    บรรทัดที่ 1 นำเข้าไลบรารีที่จำเป็นต่อการแสดงผลคือ stdio.h
                    บรรทัดที่ 2 กำหนดจุดเริ่มต้นโปรแกรมด้วยคำสั่ง main( )
                    บรรทัดที่ 3 เริ่มต้นเขียนโปรแกรมจะต้องกำหนดเครื่องหมาย { สำหรับ main( )
           ด้วยเสมอ
                    บรรทัดที่ 4 ใช้คำสั่ง printf เพื่อแสดงข้อความ "Hello World" บนจอภาพ ส่วนคำสั่ง
           \n ใช้เพื่อต้องการให้เคอร์เซอร์ขึ้นบรรทัดใหม่ด้วย
                    บรรทัดที่ 5 ใช้เครื่องหมาย } เพื่อกำหนดจุดสิ้นสุดโปรแกรมของ main( )

———————————————————————————————————————————

          2. การตรวจสอบโค้ดโปรแกรมว่าถูกต้องตามหลักการเขียนโปรแกรมหรือไม่นั้นให้เลือกที่แถบ Menu Bar ด้านบนให้เลือกที่ Build แล้วเลือก Compile current file หรือจะกด Ctrl + Shift + F9 ขั้นตอนนี้คือเราจะเปลี่ยนจากโค้ดของโปรแกรมให้เป็นโปรแกรมที่ทำงานได้จริง ดังรูปที่ 2
               


รูปที่ 2 ขั้นตอนการตรวจสอบโค้ดโปรแกรม Compile current file

                    2.1 ถ้าหากโค้ดโปรแกรมถูกต้อง ช่อง Logs & others ด้านล่างจะขึ้นว่า 0 errors ,
           0 warnings ดังรูป รูปที่ 3


รูปที่ 3 การตรวจสอบโค้ดโปรแกรมในช่อง Loge & others

———————————————————————————————————————————

          3. การทดสอบโปรแกรมที่ได้เขียนขึ้นนั้น สามารถทำได้โดยการเลือกแถบ Menu Bar แล้วเลือก
คำสั่ง Run หรือสามารถทาได้อีกวิธีการหนึ่งคือ การกดปุ่ม Ctrl + F10 ดังรูปที่ 4


รูปที่ 4 การทดสอบโปรแกรมด้วยคำสั่ง Run
———————————————————————————————————————————

          4. เมื่อใช้คำสั่ง Run แล้ว โปรแกรม Close::Blocks จะทำการแสดงผลลัพธ์ที่ได้จากการเขียนโปรแกรมออกมา โดยแสดงข้อความว่า "Hello World" ในส่วนของหน้าต่าง Output ดังรูปที่ 5


รูปที่ 5 หน้าต่าง Output
———————————————————————————————————————————

          5. การบันทึกไฟล์โปรแกรมภาษาซีที่ได้เขียนขึ้นนั้น สามารถทำได้โดยการเลือกที่เมนูหลัก File แล้วเลือกคำสั่ง Save all files หรือทำการกดปุ่ม Ctrl-Shift-S แทนก็ได้เช่นกัน ดังรูปที่ 6


รูปที่ 6 หน้าต่าง Save all file

———————————————————————————————————————————