กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย


นางเสาวนีย์ พงษ์ปิณฑะดิษ

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางสาวจันทร์พร ปินตาเปี้ย

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

นายพงษ์ศักดิ์ กองเงิน

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการ

นางสาวพรอุมา วงษ์สวรรค์

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการ

นายณัฐพล นันโท

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการ

นางสาวนพมาศ ไชยชมภู

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการ

นายเศวต รัตนเจริญมิตร

ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ ชำนาญการ

นางสาวปิยวรรณ บุญธิมา

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

วิทยฐานะ -