ฝ่ายบริหาร  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย


นายธนพล กมลหัตถ์

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการ

นายธนัฏฐ์ แสนแปง

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารทั่วไป

วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

นายสมบัติ คำบุญสูง

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายจัดการศึกษา

วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

นายธนพล กมลหัตถ์

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายอำนวยการ

วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการ

นายนิกร ทวีเดช

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายกิจการนักเรียน

วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ