แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561
1. PL61_YRC_01 แบบฟอร์มการเขียนกิจกรรม ปีงบประมาณ 2561   
2. PL61_YRC_02 แบบฟอร์มการเขียนโครงการ ปีงบประมาณ 2561   
3. PL61_YRC_03 คำอธิบายการเขียนกิจกรรมและโครงการ ปีงบประมาณ 2561  
4. PL61_YRC_04 นโยบายและจุดเน้น สพฐ. ปีงบประมาณ 2561  
5. PL61_YRC_05 เป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา-โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย  
6. PL61_YRC_06 แผนพัฒนาการศึกษากระทรวงศึกษา ฉบับที่ 12 2560-2564  
ปีงบประมาณ 2559 - ปีงบประมาณ 2560
1.PL-yrc07 ราคารายการพัสดุโดยประมาณสำหรับการจัดทำบัญชี
2. PL-yrc010 ประกาศ สพฐ. ที่ 621-2554 ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการมัธยมศึกษายุคใหม่ 2553-2561   
3. PL-yrc011 เป้าหมายและตัวชี้วัดผลการเรียน โรงเรียนมาตรฐานสากล    
1. ประกาศกระทรวงฯ ให้ใช้มาตรฐานใหม่  
2. คู่มือประเมินคุณภาพ  
3. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (ปีงบประมาณ 2560)  
4. รายงานผลการดำเนินงานโครงการกิจกรรม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560  

1. แบบฟอร์มกรอกข้อมูลสารสนเทศ (ของกลุ่มสาระการเรียนรู้)
 
1. แบบติดตาม ปย.2
2. แบบ ปย.1
3. ตัวอย่าง ปย.1
4. ตัวอย่าง แบบติดตาม ปย.2
5. คู่มือการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน
 
1. RD-yrc01 เอกสารประกอบการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ครูผู้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (1)
 
2. RD-yrc02 เอกสารประกอบการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาครูผู้มีวิทยฐานะ
ชำนาญการพิเศษ (2)
 
3. RD-yrc03 เอกสารประกอบการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาครูผู้มีวิทยฐานะ
ชำนาญการพิเศษ (3)
 
4. RD-yrc05 แบบสำรวจความประสงค์ในการเลื่อนวิทยฐานะ
5. RD-yrc06 เอกสารการอบรม เรื่อง การพัฒนาผลงานวิชาการ
เข้าสู่วิทยฐานะ
6. เกณฑ์การประเมินวิทยฐานะสำหรับผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบ
ผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์
            6.1 หนังสือเข้า เรื่องการประเมินวิทยฐานะ  
            6.2 เอกสารประกอบ  
7. RD-yrc07 แบบรายงานการดำเนินการพัฒนาตนเอง ID PLAN  
8. RD-yrc08 ตัวอย่างการกรอกแบบรายงานการดำเนินการพัฒนา
ตนเอง ID PLAN  
9. RD-yrc09 หลักสูตรเพื่อเสริมความรู้การพัฒนางานในหน้าที่  
 
1. การสังเกตการจัดการเรียนรู้แบบคู่สัญญา ( Peer Observation )