แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562
1. PL62_YRC_01 แบบฟอร์มเสนอกิจกรรม ปีงบประมาณ 2562   
2. PL62_YRC_02 แบบฟอร์มเสนอโครงการ ปีงบประมาณ 2562   
3. PL61_YRC_03 คำอธิบายการเขียนกิจกรรมและโครงการ ปีงบประมาณ 2561  
4. PL61_YRC_04 นโยบายและจุดเน้น สพฐ. ปีงบประมาณ 2561  
5. PL61_YRC_05 เป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา-โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย  
6. PL61_YRC_06 แผนพัฒนาการศึกษากระทรวงศึกษา ฉบับที่ 12 2560-2564  
ปีงบประมาณ 2559 - ปีงบประมาณ 2560
1.PL-yrc07 ราคารายการพัสดุโดยประมาณสำหรับการจัดทำบัญชี
2. PL-yrc010 ประกาศ สพฐ. ที่ 621-2554 ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการมัธยมศึกษายุคใหม่ 2553-2561   
3. PL-yrc011 เป้าหมายและตัวชี้วัดผลการเรียน โรงเรียนมาตรฐานสากล    
1. ประกาศกระทรวงฯ ให้ใช้มาตรฐานใหม่  
2. คู่มือประเมินคุณภาพ  
3. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (ปีงบประมาณ 2560)  
4. รายงานผลการดำเนินงานโครงการกิจกรรม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (ปรับปรุง)  

1. แบบฟอร์มกรอกข้อมูลสารสนเทศ (ของกลุ่มสาระการเรียนรู้)
>> ส่งไฟล์สารสนเทศกลุ่มสาระ
1. แบบติดตาม ปย.2
2. แบบ ปย.1
3. ตัวอย่าง ปย.1
4. ตัวอย่าง แบบติดตาม ปย.2
5. คู่มือการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน
 
1. รายงานการปฏิบัติหน้าที่ ปีการศึกษา 2560
2. หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูฯ มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
3. การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานของข้าราชการครู สายการสอน
 
1. การสังเกตการจัดการเรียนรู้แบบคู่สัญญา ( Peer Observation )