ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

ข่าวกิจกรรมทั้งหมด ข่าวกิจกรรม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

พิธีอำลาสถาบันให้กับผู้บริหารและครูที่จะเกษียณอายุราชการ ปี 2563
วันที่ 30 กันยายน 2563 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โดยนายฐิตติณัฐ ศักดิ์ธนานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ได้จัดพิธีอำลาสถาบันให้กับผู้บริหารและครูที่จะเกษียณอายุราชการ ปี 2563 ณ สนามหน้าลานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสม...
พิธีสถาปนาตำแหน่งสภานักเรียน - ประธานคณะสี ปีการศึกษา 2563
        วันที่ 14 สิงหาคม 2563 นายฐิตติณัฐ ศักดิ์ธนานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีสถาปนาตำแหน่งสภานักเรียน - ประธานคณะสี ปีการศึกษา 2563 โดยประธานในพิธี และคณะผู้บริหาร คณะครู ร่วมเป็นเกียรต...
กิจกรรมอำลาตำแหน่ง - สถาปนาตำแห่ง สภานักเรียน และประชุมคณะกรรมการสภานักเรียนสมัยสามัญ ครั้งที่ 4/2563
          วันที่ 13 สิงหาคม 2563 นายฐิตติณัฐ ศักดิ์ธนานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ได้มอบหมายให้นายนิกร ทวีเดช รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จัดกิจกรรมอำลาตำแหน่ง - สถาปนาตำแห่ง สภ...

คนเก่งยุพราชทั้งหมด คนเก่งยุพราชวิทยาลัย