×

ข้อมูลสารสนเทศ
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

ข้าราชการครู

169 คน

ผู้บริหาร

5 คน

ชาย

59 คน

หญิง

110 คน

ข้าราชการครูแยกตามวิทยฐานะ

ข้าราชการครูแยกตามกลุ่มสาระฯ