กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

ชื่อกิจกรรม/ชุมนุม ระดับชั้น จำนวนที่รับ (คน) ครูที่ปรึกษา สถานะ
ชมรมตะกร้อ ม. 1 18 / 25 คน นายศุภชาติ พุงขาว ปกติ
ละครสอนคุณธรรมนำชีวิต ม. 1 19 / 25 คน ครูอรนี ใจจา, ปกติ
วิทยาศาสตร์ ม. 1 25 / 25 คน เต็ม ครูศรีพรรณ นาพรม ล็อคกิจกรรม
A-Math ม. 1,2,3 6 / 25 คน ครูอภิณห์ภัศ ก๋าอิน ปกติ
A-Math ม. 1,2,3 20 / 25 คน ครูจารุวรรณ ศริจันทร์ ปกติ
ยุพราชศิลปิน ม. 1,2,3 18 / 25 คน ครูธีรนุช ผุดสวัสดิ์ ล็อคกิจกรรม
การศึกษาค้นคว้าของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ ม. 1,2,3 25 / 26 คน ครูรุ่งอรุณ อุ่นเรือน ปกติ
นักล่าเกียรติบัตรออนไลน์ ม. 1,2,3 25 / 25 คน เต็ม ครูเวทพิสิฐ วิสิทธิ์พจมาลย์ ปกติ
ชุมนุมคิดเลขเร็ว ม. 1,2,3 43 / 43 คน เต็ม ครูศิริพรรณ อุ้ยฟูใจ, ครูขนิษฐา คมขำ ปกติ
ฟุตบอล YRC league มัธยมศึกษาตอนต้น ม. 1,2,3 103 / 105 คน ครูพันธกิจ โพธิ, ครูวัชรพงษ์ ธนันศรี, ครูสุเมธ ภิญโญฤทธิ์ ล็อคกิจกรรม
เยาวชนคุณธรรม ม. 1,2,3 16 / 50 คน ครูนฤมล ดวงสร้อย , ครูปุญญิสา อายุยืน ปกติ
Smart Scout YRC ม. 1,2,3 13 / 25 คน ครูวิชิต สอาดล้วน ปกติ
เรียนรู้กับครูการงาน ม. 1,2,3 20 / 75 คน ครู พิกุล บำเรอจิตต์,ครู สิริราช ดาวเลิศ,ครู กิตติกันต์ ฟ้าแลบ ปกติ
ชุมนุมล้านนาศึกษา​ (ม.ต้น)​ ม. 1,2,3 28 / 30 คน ครูณัฐดนัย อุดมธนพิพัฒน์, ครูกวิน นวลแก้ว ปกติ
จิตอาสาจราจร ม. 1,2,3 5 / 30 คน นายสุรชัย พฤกษาสกุล ปกติ
YEP-YIP BASKETBALL ม. 1,2,3 31 / 31 คน เต็ม T.Michael Solivan,ครูสุเมธ ภิญโญฤทธิ์ ล็อคกิจกรรม
YEP WALL MAGAZINE CLUB ม. 1,2,3 12 / 25 คน T.Sajan Palanchoke,ครูภัทรดนัย ใจมา ล็อคกิจกรรม
ยุวประชาสัมพันธ์ ม.ต้น ม. 1,2,3 25 / 25 คน เต็ม นางอรวรรณ วัดดิ้งแฮม ปกติ
Friday Fitness ม. 1,2,3 12 / 20 คน T.Richard Bennett ล็อคกิจกรรม
English Time ม. 1,2,3 49 / 50 คน ครูสุกัญญา สว่างวัล, ครูผกามาส สุธรรมยอง ปกติ
BADMINTON CLUB ม. 1,2,3 26 / 26 คน เต็ม T.Rene Saromines ล็อคกิจกรรม
Forecaster ม. 1,2,3 25 / 25 คน เต็ม นางสาวรุ่งทิวา บุญมาโตน ปกติ
Crossword Games ม.ต้น ม. 1,2,3 47 / 50 คน คุณครูน้ำฝน โทปุญญานนท์, คุณครูชัญญะพิชญ์ ระดม ,คุณครูเปี่ยมสุข ชูตระกูล ปกติ
Science ม. 1,2,3 25 / 25 คน เต็ม ครูวราภรณ์ เป้ามณี ปกติ
ยุวบรรณารักษ์ ม. 1,2,3 35 / 35 คน เต็ม คุณครูกุลกัญญ์ณัช มากุล, นางสาววลัยลักษณ์ จันทรัตน์, นายพงศ์พิทย์ จิตแจ้ง, นายกพิณนรบย์ พิพัฒน์ธนาทรัพย์ ปกติ
ศึกษาพระพุทธวจนะ (ม.ต้น) ม. 1,2,3 3 / 30 คน ครูดิสกร นินนาทโยธิน ปกติ
Esports mobile games ม. 1,2,3 25 / 26 คน T.Flor Angeline Solivan ล็อคกิจกรรม
Visual Arts (Drawing, Painting, Graphic Design) ม. 1,2,3 20 / 20 คน เต็ม T.Zachary Moser,ครูธนจิรวัฒน์ ศรีสุธัญญาวงศ์ ล็อคกิจกรรม
A-Math ม. 1,2,3 5 / 25 คน T.Jennifer E.Manuel ล็อคกิจกรรม
Drawing ม. 1,2,3 16 / 16 คน เต็ม T.Karen Kimball,ครูภัทรดนัย ใจมา ปกติ
Board and Card Games ม. 1,2,3 25 / 25 คน เต็ม T.Willem Op den Brouw ล็อคกิจกรรม
อายุน้อยร้อยร้าน ม. 1,2,3 35 / 50 คน ครูณิชานันท์ ณ ทุ่งฝาย , ครูภีมณัฏฐรฎาร์ อุชัยวงษ์ ปกติ
ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน(สารวัตรนักเรียน) ม. 1,2,3 45 / 50 คน ครูคณาวุฒิ วรนุช,ครูธนวัฒน์ ฤทธิเดช,ครูภูเบศ สุภาษี,ครูทัพไทย ทะลือชัย ปกติ
ท่องเที่ยวสร้างสรรค์ปลูกฝังเด็กดี ม. 1,2,3 47 / 50 คน ครูจิโรภาส อุตรชน,ครูนภัสนันท์ วงศ์ทาเครือ,ครูวิราพร มาสกลาง ปกติ
หุ่นยนต์ (ม.ต้น) ม. 1,2,3 23 / 25 คน ครูสิทธิพร พูลเกษ ปกติ
วิทยุบังคับและกลไกพลังยาง ม. 1,2,3 13 / 25 คน เจษฎา เจริญชัยชนะ ปกติ
ดนตรีไทยและพื้นเมือง ม. 1,2,3 24 / 25 คน ครูเศวต รัตนเจริญมิตร, ครูภัฏฐภาส ทิพย์มาน ล็อคกิจกรรม
เรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่านภาพยนต์(Head Heart) ม. 1,2,3 15 / 15 คน เต็ม ครูภานุพันธุ์ ขันธะ ปกติ
ชุมนุมการสร้างสรรค์ผลงานด้วย Canva และการออกแบบงานกราฟิก (Ai-Vector) ม. 1,2,3 41 / 45 คน ครูนพดล ขอดคำ, ครูธัญพิสิษฐ์ คุณยศยิ่ง ปกติ
Internet and Gaming ม. 1,2,3 20 / 20 คน เต็ม T.Mario Simic ล็อคกิจกรรม
นาฏศิลป์ไทยพื้นเมือง ม. 1,2,3 30 / 30 คน เต็ม ครูปิยวรรณ บุญธิมา ,นางสาวชลธิชา ยีปิว ล็อคกิจกรรม
ภาษาไทยเพื่อพัฒนาทักษะการดำรงชีวิต ม. 1,2,3 29 / 30 คน ครูมัณฑลี จิตเจนสุวรรณ ปกติ
เกมSUDOKU และ180 IQ ม. 1,2,3 25 / 25 คน เต็ม ครูณ ชนก ปาลี ปกติ
ยุวคอมพิวเตอร์ ม.ต้น ม. 1,2,3 30 / 30 คน เต็ม ครูวิรัชชัย จันต๊ะวงศ์, ครูปณวรรต บุญตาศานย์ ล็อคกิจกรรม
ชุมนุมโยธวาทิตและดนตรี ม.ต้น ม. 1,2,3 30 / 40 คน ครูจันทร์พร ปินตาเปี้ย,ครูนพมาศ ไชยชมภู ล็อคกิจกรรม
ประวัติศาสตร์บนแผ่นฟิล์ม ม. 1,2,3 39 / 40 คน ครูศศิธร สุริยา,ครูจิรสุดา ธรรมรังศี ปกติ
ประวัติศาสตร์ล้านนา ม. 1,2,3 21 / 25 คน นางยุพิน บัวลา​แก้ว​ ปกติ
ดาราศาสตร์ ม. 1,2,3 25 / 25 คน เต็ม นายไกรศร จองมูลสุข ปกติ
ติววิทย์ ม. 1,2,3 25 / 25 คน เต็ม ครูนิตยา ศรีสุวรรณ์ ปกติ
ท่องโลกอนิเมะ ม. 1,2,3 29 / 30 คน ครูเกศินี เทพทอง ปกติ
To be number one ม.1-3 ม. 1,2,3 46 / 50 คน ครูพรอุมา วงษ์สวรรค์,ครูณัฏฐาฐิตา ไทยเจริญ ปกติ
Exploring Space ม. 1,2,3 3 / 20 คน T.Yulia Ryaskova ล็อคกิจกรรม
กีฬาหมากรุก ม.ต้น ม. 1,2,3 35 / 35 คน เต็ม ครูจักรพันธ์ นพรัตน์ศิวกุล, ครูวิชิต สอาดล้วน ปกติ
ถักโครเชต์เบื้องต้น ม. 1,2,3 22 / 25 คน ครูศิริพร จิตอารีย์ ปกติ
Enjoy English Games and Songs ม. 1,2,3 25 / 25 คน เต็ม นางสาวนภัสวรรณ ทรัพย์มหาสมุทร ปกติ
ภาษาไทย ม. 1,2,3 6 / 25 คน ครูวรรษมน เจริญทรัพย์ ปกติ
YRC Green Learning Room ( เยาวชนห้องเรียนสีเขียวใส่ใจพลังงานและสิ่งแวดล้อม ) ม. 1,2,3 5 / 25 คน นางสุนันท์ สโมสร ปกติ
The anime time(อนิเมะ) ม. 1,2,3 42 / 25 คน น.ส.ชนิศา อิ่นแก้ว ล็อคกิจกรรม
Netflixism and life matters ม. 1,2,3 31 / 31 คน เต็ม ครูพชรพล นิตย์อำนวยผล ปกติ
ติวเท่านั้นที่ knock everything ม. 1,2,3 27 / 28 คน ครูวรฤทธิ์ อุดพรม ปกติ
ชุมนุมดาราศาสตร์ ม.ต้น ม. 1,2,3 0 / 25 คน นายไกรศร จองมูลสุข ปกติ
เก็บหอมรอมริบ ม. 1,2,3 0 / 25 คน ครูสุรกานต์ ชุ่มวารี ปกติ
คณิตกับชีวิตประจำวัน ม. 2 8 / 25 คน นางสาวลัดดาวรรณ์ จันทร์พรหม ปกติ
E-sports ม. 2 51 / 51 คน เต็ม ครูศิริพร สายสอน,ครูสหชัย นาคช้าง ปกติ
English Variety ม. 2 4 / 20 คน ครูปรารถนา จีนาใหม่ ปกติ
Vlog (Video + Blog) ม.ต้น ม. 2,3 18 / 20 คน ครูธีรวัฒน์ บุญทวี ปกติ
คณิตศาสตร์อย่างที่ควรจะเป็น ม. 3 10 / 30 คน นายสุกฤษฏิ์ ศรีมา ปกติ
สภานักเรียน ม.3 ม. 3 6 / 10 คน ครูกิ่งดาว จองปุ๊ก ล็อคกิจกรรม
ชุมนุมนักอ่าน ม. 3 19 / 25 คน นางอำพรรณ ใจแน่น ปกติ
คณิตคิดนอกกรอบ ม. 4 0 / 50 คน ครูอรวรรณ​ คงบรรทัด, ครูศรินยา​ ฤทธิเดช ปกติ
Wordsearch Puzzle เกมปริศนาค้นหาคำอักษรไขว้ ม. 4 8 / 25 คน นายธนิต วงค์ทอง ปกติ
จิตอาสาพัฒนาชีวิต ม. 4 11 / 25 คน ครูมนู กันทะวงค์ ปกติ
YRC-Gifted Com ม. 4 35 / 40 คน ครูณัฐริณทร์ ไชยพูน,ครูหทัยรัตน์ ศรีวิโรจน์ ล็อคกิจกรรม
Learning English via Language Games ม. 4 16 / 20 คน ครูมานพ พิชยศ ปกติ
เครื่องบินบังคับวิทยุ ม. 4 5 / 5 คน เต็ม นายสุรัตน์ กาบทุม ปกติ
ศึกษาพระพุทธวจนะ (ม.ปลาย) ม. 4,5 1 / 30 คน ครูดิสกร นินนาทโยธิน ปกติ
บรรณารักษ์อาสา ม. 4,5 16 / 30 คน คุณครูกุลกัญญ์ณัช มากุล, นางสาววลัยลักษณ์ จันทรัตน์, นายพงศ์พิทย์ จิตแจ้ง, นายกพิณนรบย์ พิพัฒน์ธนาทรัพย์ ปกติ
Play and Learn ม. 4,5 5 / 25 คน ครูลลนา ใหลเจริญ ปกติ
ชุมนุมฝึกพื้นฐานปฏิบัติการสำหรับการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ หรือโอลิมปิกวิชาการ ม. 4,5 13 / 20 คน นางสาวสายใย ไชยวัณณ์ ปกติ
ล้านนาศึกษา (ม.ปลาย) ม. 4,5 18 / 25 คน ครูกวิน นวลแก้ว ปกติ
ชุมนุมS.M.E(Songs-Movies-Entertainments) ม. 4,5 22 / 25 คน ครูธนิษกาญจน์ กันทะวงศ์ ปกติ
Explore the world ม. 4,5 0 / 40 คน นางณิชาภัทร ก๋องแก้ว ปกติ
Free time ม. 4,5 25 / 25 คน เต็ม ครูเกศแก้ว ชื่นใจ ปกติ
Science Time ม. 4,5 7 / 25 คน ครูแคทลียา สมแปง ปกติ
หลังบ่าย คลายเครียด ม. 4,5 0 / คน ครูภัทราวรรณ ไชยมงคล , ครูธีรฎา ไชยเดช ปกติ
ชุมนุมภาษาไทยพาเพลิน ม. 4,5,6 26 / 25 คน ครูสายรุ้ง บุญเป็ง ปกติ
DPST & DPSTE @ YRC ม. 4,5,6 54 / 100 คน ครูศรายุทธ วิริยะคุณานันท์ , ครูวัชราพร ฉลาด , ครูพิมลพร แสนสุรินทร์ , ครูกรรณิการ์ แดงหม่อง ล็อคกิจกรรม
บำเพ็ญประโยชน์ ม. 4,5,6 0 / 25 คน นางสาวมาติกา กันต์กวี ล็อคกิจกรรม
ํํYRC go Green ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ม. 4,5,6 19 / 25 คน ครูจิตรัตน์ดา ผดุงวิรุฬห์พร ปกติ
การแปรรูปอาหารและงานเกษตร ม. 4,5,6 16 / 50 คน นางสาววิจิตตรี ภักดี,นางสาวอารียา อำนวยพรเลิศ ปกติ
นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 กลุ่มที่ 3 ม. 4,5,6 33 / 80 คน นางสาวนราพร ญาณไพศาล ล็อคกิจกรรม
DIY Club ม. 4,5,6 15 / 50 คน T.Cirilo Ortega Lim,ครูธนาอร โหละสุต ล็อคกิจกรรม
Chess Club ม. 4,5,6 13 / 25 คน Harold Dan Cabalida ล็อคกิจกรรม
กิจกรรมชุมนุม First Aid YRC (งานอนามัยโรงเรียน) ม. 4,5,6 27 / 27 คน เต็ม ครูสิทธิ์วิศรุฒ พยุหมนตรี ล็อคกิจกรรม
Science DIY. ม. 4,5,6 0 / 50 คน ครูนัฐยา ทองจันทร์, ครูจรัสพงษ์ มูลใจ ปกติ
ยุวประชาสัมพันธ์ ม.ปลาย ม. 4,5,6 27 / 30 คน นางอรวรรณ วัดดิ้งแฮม ปกติ
วิ่งชิวๆกับครูตุ่ย ม. 4,5,6 50 / 50 คน เต็ม ครูพรวัลย์ สิงหพันธ์,ครูชนิศา อิ่นแก้ว ปกติ
Puzzly Words ม. 4,5,6 9 / 20 คน T.Arnel Tello Rimando ล็อคกิจกรรม
หุ่นยนต์ (มอปลาย) ม. 4,5,6 8 / 25 คน รสสุคนธ์ เมืองเมฆ ล็อคกิจกรรม
นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 กลุ่มที่ 3 ม. 4,5,6 6 / 100 คน ครูสาวิตรี อายุวรรณา ล็อคกิจกรรม
YC นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม. 4,5,6 4 / 50 คน ครูกัญญณัช จิวหานัง,ครูรัชนีพร สุทธวงค์ ปกติ
ดนตรีไทยและพื้นเมือง ม. 4,5,6 2 / 25 คน ครูเศวต รัตนเจริญมิตร, ครูภัฏฐภาส ทิพย์มาน ล็อคกิจกรรม
ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ม. 4,5,6 31 / 31 คน เต็ม ครูจันทนา, ครูพัชรินทร์, ครูธีรัช ปกติ
Going Seventeen ม. 4,5,6 31 / 25 คน ครูชลดา สุมา ปกติ
ผู้ช่วยปฏิบัติการชีววิทยา ม. 4,5,6 21 / 25 คน นายมงคล ปัญญารัตน์ ปกติ
ชุมนุมโยธวาทิตและดนตรี ม.ปลาย ม. 4,5,6 13 / 40 คน ครูจันทร์พร ปินตาเปี้ย,ครูนพมาศ ไชยชมภู ล็อคกิจกรรม
FRANCE with FAROSE:ไกลบ้าน ม. 4,5,6 25 / 25 คน เต็ม ครูสุวัฒน์ บุญเคลือบ, ครูไพริน นันทะเสน ปกติ
แฮปปี้วันศุกร์ 星期五快乐! ม. 4,5,6 38 / 40 คน ครูบานเย็น นิภาสนราดร , ครูอมรพรรณ มูลหล้า ปกติ
The Art of living ม. 4,5,6 0 / 25 คน ครูวิลาวัลย์ เทพจักร ปกติ
Fittness ม.ปลาย ม. 4,5,6 25 / 25 คน เต็ม ทศพล สุภาหาญ ปกติ
Envi YFR ยุวชนสร้างป่า ม. 4,5,6 70 / 70 คน เต็ม ครูกัลยารัตน์ ก้อนแก้ว ล็อคกิจกรรม
Road to geography olympiad . ม. 4,5,6 3 / 25 คน ครูขวัญชนก นันตาวิวัฒน์ ปกติ
นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 กลุ่มที่ 3 ม. 4,5,6 65 / 70 คน ครูอัญภัทร บุตรพรหม ล็อคกิจกรรม
โจทย์เคมีระดับพระกาฬ (Advance Chemistry) ม. 4,5,6 1 / 50 คน น.ส.ธีรฎา ไชยเดช, น.ส.ภัทราวรรณ ไชยมงคล ปกติ
ชุมนุมนาฏศิลป์ม.4-6 ม. 4,5,6 12 / 25 คน ครูพรอุมา วงษ์สวรรค์, สาลี่ มาเย้อ ล็อคกิจกรรม
To be number one ม.4-6 ม. 4,5,6 38 / 40 คน ครูพรอุมา วงษ์สวรรค์,ครูณัฏฐาฐิตา ไทยเจริญ ปกติ
ชุมนุมจิตอาสา ม. 4,5,6 20 / 25 คน ครูสุกาญจน์ดา สิงฆราช,ครูเกศริน ธรรมขันแข็ง ปกติ
กีฬาหมากรุก ม.ปลาย ม. 4,5,6 25 / 25 คน เต็ม ครูจักรพันธ์ นพรัตน์ศิวกุล, ครูวิชิต สอาดล้วน ปกติ
Connecting Classrooms ม. 4,5,6 1 / 25 คน ครูขวัญปวีณ์ สรรสรพิสุทธิ์ ปกติ
พัฒนาศักยภาพนักเรียนโครงการ พสวท.สมทบ ม. 4,5,6 53 / 100 คน ครูธีรุตม์ บุญมา,ครูวิลาวัลย์ เทพจักร,ครูอภิณห์พร มาตรมูล,ครูยลลดา บุญชัย ปกติ
ครอสติสคริสตัล ม. 4,5,6 21 / 25 คน น.ส.ขวัญมณีพร เชาว์สวัสดิ์ ปกติ
ภาษาไทยพาเพลิน ม. 4,5,6 67 / 100 คน ครูณัฐญา กาลันสีมา,ครูสราญ คำอ้าย ,ครูขวัญมณีพร เชาว์สวัสดิ์,ครูอังคณา สุปน ล็อคกิจกรรม
ใบตองต้องรัก ม. 4,5,6 0 / 25 คน ครูฐปกร วิลาพรรณ ปกติ
ยุพราชศิลปิน ม. 4,5,6 7 / 25 คน นางสาวศิริตระกูล อินต๊ะคำ ล็อคกิจกรรม
เปิดโลก เปิดประสบการณ์ ม. 4,5,6 24 / 25 คน ครูเกศริน จักรมณี ปกติ
ยุวคอมพิวเตอร์ ม.ปลาย ม. 4,5,6 29 / 30 คน ครูปณวรรต บุญตาศานย์,ครูเขื่อนทอง มูลวรรณ์,นายวิรัชชัย จันต๊ะวงศ์ ปกติ
นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2 กลุ่มที่2 ม. 4,5,6 66 / 80 คน ครูบุญนเรศ อ่อนหวาน ล็อคกิจกรรม
นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 กลุ่มที่ 2 ม. 4,5,6 0 / 70 คน ผกท.พัทธยากร บุสสยา ล็อคกิจกรรม
Social Reader ม. 4,5,6 0 / 20 คน ครูสุภารัตน์ คากิซากิ ปกติ
เราจะรวยไปด้วยกัน ม. 4,5,6 0 / 25 คน ครูสุรกานต์ ชุ่มวารี ปกติ
นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 (กลุ่มที่ 1) ม. 4,5,6 0 / คน ครูอนุสิทธิ์ ปิตุรัตน์ ล็อคกิจกรรม
Math Camp ม. 5 24 / 45 คน ครูมณีรัตน์ ธินะ, ครูกัญปภัสร์ ไทยบัณฑิตย์ ล็อคกิจกรรม
Learn English with TiKToK ม. 5 24 / 25 คน ครูกรรณิกา เกตุบุญเรือง ปกติ
เย็บปักถักร้อย ม. 5 9 / 50 คน ครูภัสร์ชนกพร กัมพลกรจรัส, ครูกัลยาณี หมีจันต๊ะ ปกติ
สภานักเรียน ม.5 ม. 5 27 / 30 คน นายเอนก เป็งมูล ล็อคกิจกรรม
วัฒนธรรมเกาหลี ม. 5 24 / 25 คน ครูจินตรา ร่มโพธิ์ ปกติ
Freedom learning ม. 5 22 / 25 คน นางมนฤดี ธรรมสอน ปกติ
คลินิกคณิตศาสตร์ ม. 5 0 / 25 คน ครูณรงค์ฤทธิ์ ณ เชียงใหม่ ปกติ
เคมี Bomb ม. 5 0 / 25 คน ครูศุภรา ถาอินทร์ ปกติ
Go to China ม. 5 0 / 50 คน ครูภัสร์ชนกพร กัมพลกรจรัส , ครูกัลยาณี หมีจันต๊ะ ปกติ
นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 กลุ่มที่ 1 ม. 5,6 59 / 80 คน ครูธนวัฒน์ พันธ์วิชัย ล็อคกิจกรรม
นักลงทุนรุ่นเยาว์ ม. 5,6 0 / 10 คน นายวรวัฒน์ ธรรมวงศ์ ปกติ
ส่งเสริมวิชาการ ม.6/2 ม. 6 26 / 30 คน ครูสุกัญญา เหมืองสอง, ครูกุลชาติ ชัยมงคล ปกติ
ส่งเสริมวิชาการ ม.6/8 ม. 6 28 / 45 คน นางสาวสุภาสินี เสวันตุ่น,นายณัฐพล นันโท ปกติ
ส่งเสริมวิชาการ ม.6/13 ม. 6 29 / 45 คน ครูจริณญา นามวงค์, ครูไพริน นันทะเสน ปกติ
ชุมนุมส่งเสริมวิชาการ ชั้น ม.6/3 ม. 6 32 / 50 คน ครูบุปผา ธนะชัยขันธ์, ครูกาญจนา ศิริบุญยืน, ครูเทวิน มูลวรรณ์ ปกติ
ชุมนุมส่งเสริมวิชาการ ม.6/12 ม. 6 32 / 44 คน ครูดิสกร นินนาทโยธิน, ครู ว่าที่ ร.ต. บุญนเรศ อ่อนหวาน ล็อคกิจกรรม
ชุมนุมส่งเสริมวิชาการ ม.6/7 ม. 6 14 / 25 คน นางอรวรรณ วัดดิ้งแฮม ปกติ
ส่งเสริมวิชาการชั้น ม.6/15 ม. 6 34 / 43 คน ครูพัชรินทร์ อู่ทอง , ครูธีรัช ลอมศรี ปกติ
เสริมวิชาการ ม.6/10 (กลุ่ม 2) ม. 6 15 / 50 คน ครูไพรัช เฉยเมล์ ล็อคกิจกรรม
นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 กลุ่มที่ 1 ม. 6 45 / 50 คน ครูไพรัช เฉยเมล์ ล็อคกิจกรรม
นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 กลุ่มที่ 2 ม. 6 41 / 50 คน ครูชนนพฒน์ นาคยา ล็อคกิจกรรม
ส่งเสริมวิชาการ ม.6/6 ม. 6 31 / 44 คน นางชลธิชา พิกุลวรชัย , นางสาวณัฐชริญา ธินันท์ ปกติ
ส่งเสริมวิชาการ ม.6/16 ม. 6 19 / 24 คน นางวิรัชนี มาตันทัง ,นางณัชชา อินทร ล็อคกิจกรรม
ส่งเสริมวิชาการ ม.6/4 ม. 6 29 / 40 คน ครูพิมลพร แสนสุรินทร์, ครูนุจารี สุขีเมฆ ปกติ
กิจกรรมส่งเสริมวิชาการ ม.6/7 ม. 6 17 / 25 คน ครูเชษ ศุภการกิตติกุล ล็อคกิจกรรม
เสริมวิชาการ ม.6/10 (กลุ่ม 2) ม. 6 12 / 25 คน ครูสุภาวดี ฉลาดวงศ์ ปกติ
เสิรมวิชาการ ม.6/1 ม. 6 37 / 44 คน ครูกุลวรรธน์, ครูโชคชัย ปกติ
ส่งเสริมวิชาการนักเรียนชั้น ม.6/14 ม. 6 39 / 43 คน นายอาณัตพงษ์, นายสมศักดิ์ ปกติ
ส่งเสริมวิชาการ ม.6/5 ม. 6 28 / 50 คน ครูเขื่อนทอง มูลวรรณ์,ครูชัชวาลย์ มันเทศสวรรค์ ปกติ
ชุมนุมวิชาการ ม. 6 0 / 25 คน นายโชคชัย ใจแน่น ปกติ
Tcas67 ม. 6 0 / 25 คน นายชัชวาลย์ มันเทศสวรรค์ ปกติ
ชีวะกับชีวิต ม. 6 0 / 25 คน นางสุทธีวรรณ ใจสันติ ปกติ
ชุมนุมตะลุยโจทย์เคมี เทอม 2 ปี 2566 ม. 6 0 / 25 คน ครูเชษฐา ศุภการกิตติกุล ล็อคกิจกรรม